Lieta par mācību valodām privātās augstskolās

Spriedums Lietā Nr.2019-12-01, 2020. gada 11. jūnijā
“Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

tiesneša Artūra Kuča atsevišķās domas (лат. яз.)

Stenogrammas 1. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 2. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 3. daļa (лат. яз.)
Stenogrammas 4. daļa (лат. яз.)

Otrā lieta par mazākumtautību valodu lietošanu izglītībā

Spriedums lietā Nр.2018-12-01, 2019. gada 23. aprīlī
“Par 2018. gada 22. marta likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu „pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda „pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Stenogramma – 1.daļa (лат. яз.)
Stenogramma – 2.daļa (лат. яз.)
Stenogramma – 3.daļa (лат. яз.)
Stenogramma – 4.daļa (лат. яз.)

Prāvas videoieraksts:
1.diena
2.diena
3.diena
4.diena

Lieta par “černobiļiešu” diskrimināciju

Spriedums lietā No.2009-46-01, 2010. gada 2. februārī
“Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības
likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91. pantam”.
Preses relīze

Lieta par mazākumtautību izglītības reformu

Spriedums lietā No.2004-18-0106, 2005. gada 13. maijā
„Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam”.

Stenogramma
Preses relīze

Lieta par valodu kvotām radio un TV

Spriedums lietā No.2003-02-0106, 2003.gada 5.jūnijs
„Par Radio un televīzijas likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91., 100. un 114.pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantam un 14.pantam saistībā ar 10.pantu un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. un 27.pantam”

Lieta par dzīvokļu privatizāciju

“Spriedums lietā No. 2000-06-04, 2000. gada 31. oktobrī
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma nr. 128 „Par valsts akciju sabiedrību „Diplomātiskā servisa aģentūra”” daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības „Diplomātiskā servisa aģentūra” pamatkapitālā atbilstību likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam”.
Stenogramma