Lieta par dzīvokļu privatizāciju

“Spriedums lietā No. 2000-06-04, 2000. gada 31. oktobrī
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma nr. 128 „Par valsts akciju sabiedrību „Diplomātiskā servisa aģentūra”” daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības „Diplomātiskā servisa aģentūra” pamatkapitālā atbilstību likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam”.
Stenogramma