Lieta par “černobiļiešu” diskrimināciju

Spriedums lietā No.2009-46-01, 2010. gada 2. februārī
“Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības
likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 91. pantam”.
Preses relīze