Return to HomepageAVALDATUD :

RT I 1999, 27, 387

REDAKTSIOON :

RK s 14.06.2000 jõust.01.09.2000

RT I 2000, 54, 349

RK s 14.06.2000 jõust.16.07.2000

RT I 2000, 54, 349

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi
9. märtsi 1999. a
otsusega nr 548

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS

Vastu võetud 18. veebruaril 1999. a

.....................

Paragrahv 8. Keel

(1) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses või lasteasutuse rühmas toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

(3) Lasteasutuse rühmas toimub õppe- ja kasvatustegevus ühes keeles.

(4) Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, on eesti keele õpe alushariduse raamõppekavas ettenähtud mahus kohustuslik.

..................

Paragrahv 16. Õppekava

(1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

(2) Alushariduse raamõppekava määrab kindlaks:

1) õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid;

2) õppe-ja kasvatuskorralduse põhimõtted;

3) õppe- ja kasvatustegevuse sisu, mahu ja selle ajalise korralduse;

4) lapse arengu hindamise põhimõtted;

5) lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel;

6) eesti keele õpetamise põhimõtted, sisu ja mahu lasteasutuses või rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub teises keeles.

(3) Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

..................


RETURN