Return to HomepageKutseõppeasutuse seadus

Vastu võetud 17. juunil 1998. a, (RT I 1998, 64/65, 1007), jõustunud 25. juulil 1998. a., muudetud järgmiste seadustega: 18.05.99 jõust. 20.06.99 - RT I 1999, 51, 550, 13.01.99 jõust. 15.02.99 - RT I 1999, 10, 150.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Kutseõppeasutuse seaduse ülesanne

Kutseõppeasutuse seaduse ülesanne on sätestada kutseõppeasutuse (edaspidi kool) asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused, õppekorralduse alused, kooli juhtimise põhimõtted, kooli eelarve moodustumise ja finantseerimise alused, kooli liikmeskonna õigused ja kohustused ning riiklik järelevalve kooli tegevuse üle.

§ 2. Kooli ülesanne ja liigid

(1) Kooli ülesanne on luua õpilastele võimalused eluks ja tööks vajalike teadmiste, oskuste ja eetiliste tõekspidamiste omandamiseks. Kutse-, eri- ja ametialase koolituse, samuti täiskasvanute tööalase koolituse korraldamisel arvestab kool ühiskonna ja tööturu vajadusi.

(2) Koolid jagunevad, lähtudes õpingute alustamiseks nõutavast haridustasemest, põhihariduse baasil tegutsevateks koolideks ja keskhariduse baasil tegutsevateks koolideks. Käesoleva seaduse alusel tegutsevad ka koolid, kus on võimalik õppida nii põhi- kui keskhariduse baasil.

(3) Käesolev seadus reguleerib riigi- ja munitsipaalkoolide tegevust. Käesolevat seadust kohaldatakse erakoolidele niivõrd, kuivõrd erakooliseadus ei sätesta teisiti.

..................

§ 4. Kooli õiguslik seisund

(1) Riigikool on Haridusministeeriumi hallatav riigiasutus. Riigi- või sisekaitseline riigikool on Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Munitsipaalkool on kohaliku omavalitsuse asutus.

..................

§ 6. Kooli põhimäärus

(1) Kooli põhimäärus peab sisaldama järgmisi andmeid:

..................

5) õppekeel;

..................

§ 18. Õppekeel

Õppekeel on koolis eesti keel. Õppekeelena teiste keelte kasutamise otsustab haridusminister.

..................
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/index.htm


RETURN