Return to HomepageVVm RT I 1999, 90, 815

Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning tühistamise korra kinnitamine ja selle korra täitmist tagavate valitsusasutuste pädevuse määramine
Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999. a määrus nr 362

Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686) paragrahvi 2, paragrahvi 141 lõike 1 punkti 1 ja paragrahvi 20 lõike 2 ning pagulaste seaduse (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365) paragrahvi 15 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning tühistamise kord» (juurde lisatud).

2. Kehtestada, et:

1) välismaalaste seaduse paragrahvi 9 lõikes 3, paragrahvi 13 lõikes 5, paragrahvi 15 lõigetes 1 ja 2 ning paragrahvides 17, 22 ja 23 nimetatud volitatud riigiasutuseks on Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

2) välismaalaste seaduse paragrahvi 13 lõikes 4 nimetatud volitatud valitsusasutuseks on Tööturuameti kohalikud asutused;

3) välismaalaste seaduse paragrahvi 161 lõikes 4 nimetatud volitatud valitsusasutusteks on Piirivalveamet ja tema kohalike asutustena piirivalvepiirkonnad ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ning Välisministeeriumi struktuuriüksustena välisesindused.

3. Tunnistada kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 1995. a määrus nr 69 «Välismaalaste seaduse rakendamine» (RT I 1995, 18, 242; 1998, 58, 924);

2) Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1995. a määruse nr 368 «Välismaalastele elamis- ja töölubade andmise, pikendamise ning tühistamise korra kinnitamine» (RT I 1995, 93, 1612; 1996, 34, 693; 40, 776; 41, 798; 1997, 14, 241) punkt 1;

3) Vabariigi Valitsuse 14. mai 1996. a määruse nr 130 «Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalastele ja nende perekonnaliikmetele elamislubade andmise korra kinnitamine» (RT I 1996, 34, 693; 50, 960; 74, 1314; 88, 1561) punktid 1 ja 3;

4) Vabariigi Valitsuse 16. juuni 1998. a määrus nr 137 «Alalise elamisloa taotlemise tingimused ja kord» (RT I 1998, 58, 923).

Peaminister Mart LAAR
Siseminister Tarmo LOODUS
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatu
Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999.
a määrusega nr 362

ELAMISLOA JA TÖÖLOA TAOTLEMISE, ANDMISE, PIKENDAMISE NING TÜHISTAMISE KORD

I. TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA TAOTLEMINE NING ANDMINE

1. Tähtajalise elamisloa taotluse esitab välismaalane Eesti välisesindusele (edaspidi välisesindus). Välismaalaste seaduse paragrahvi 9 lõikes 3 nimetatud välismaalane võib tähtajalise elamisloa taotluse esitada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele.

2. Tööloa taotluse esitab välismaalane Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele või välisesindusele. Välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel Eestis töötamiseks, esitab tööloa taotluse samaaegselt tähtajalise elamisloa taotlusega.

3. Välismaalane, kes soovib välismaalaste seaduse paragrahvi 9 lõike 3 punkti 6 alusel saada luba tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks (edaspidi sooviavaldaja), esitab vastavasisulise kirjaliku sooviavalduse (edaspidi sooviavaldus) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele. Sooviavaldusega koos tuleb esitada sooviavalduses toodud andmeid tõendavad dokumendid ja käesolevas korras tähtajalise elamisloa taotlemiseks ettenähtud dokumendid

3¹. Sooviavalduses tuleb ära näidata:

1) sooviavaldaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht;

2) elukoha aadress;

3) Eestisse saabumise aeg ja asjaolud;

4) põhjendus, miks sooviavaldajal puudub võimalus taotleda tähtajalist elamisluba välisesinduses.

3². Sooviavalduse esitamisel kohaldatakse käesoleva korra punktides 4-18 sätestatut. Otsuse sooviavalduse rahuldamise või selle rahuldamisest keeldumise kohta teeb sooviavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete põhjal Kodakondsus- ja Migratsiooniamet motiveeritud otsusega.

3³. Sooviavalduse rahuldamisel elamisloa taotlus registrreritaksja võetakse meenetlusse. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab taotlejat soviavalduse rahuldamisest või selle rahuldamisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates. Sooviavalduse rahuldamata jätmisel tagastatakse taotlejake tähtajalise elamisloa taotlus ja sellele lisatud dokumendid.

4. Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotluse (edaspidi taotlus) esitab välismaalane (edaspidi taotleja) isiklikult. Kui taotlejal ei ole võimalik taotlust isiklikult esitada, võib seda tema eest teha esindaja.

Alla 15-aastase taotleja eest esitab taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse esindaja.

Teovõimetuks tunnistatud taotleja eest esitab taotluse eestkostja või eestkosteasutuse esindaja. Hoolekandeasutusse paigutatud taotleja eest esitab taotluse hoolekandeasutuse esindaja. Kinnipidamiskohas viibiva taotleja eest esitab taotluse selleks volitatud vanglaametnik.

41. Kui taotlejal ei ole võimalik taotlust isiklikult esitada, võib ta taotluse saata posti teel väljastusteatega. Sellisel juhul loetakse taotlus esitatuks selle postitamise kuupäevast.

42. Posti teel saabunud taotlus registreeritakse ja võetakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametis või välisesinduses menetlusse hiljemalt selle saabumise päevale järgneval tööpäeval.
(???????? ? 01.01.2001)

5. Taotlusele kirjutab alla taotleja. Kui taotleja ei ole allkirjavõimeline, kannab taotluse vastuvõtnud ametnik taotluse vastavale väljale märke «kirjaoskamatu» või «puudega inimene».

Alla 15-aastase taotleja eest kirjutab taotlusele alla tema vanem, eestkostja, eestkoste- või hoolekandeasutuse juht.

Teovõimetuks tunnistatud taotleja eest kirjutab taotlusele alla eestkostja, eestkoste- või hoolekandeasutuse juht.

6. Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik käesolevas korras ettenähtud andmed. Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

61. Taotlusele lisatava originaaldokumendi (välja arvatud taotleja fotod ja riigilõivu tasumist tõendav dokument või riigilõivust vabastamise või riigilõivumäära vähendamise otsus) asemel võib esitada notari poolt või sellega võrdsustatud korras tõestatud ärakirja.

7. Taotlusele lisatud võõrkeelsed dokumendid, välja arvatud vene- ja ingliskeelsed, peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde. Tõlke õigsus peab olema kinnitatud välisesinduse poolt või dokument ja selle tõlge peavad olema tõestatud notari poolt ja legaliseeritud. Välislepingus ettenähtud juhtudel ei pea dokument ja selle tõlge olema legaliseeritud.

71. Taotlemisel esitatavad fotod peavad olema ühesugused, must-valged või värvilised. Fotodel peab isik olema otsevaates ja peakatteta.»;

8. Taotlusele lisatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ning juriidilise isiku poolt koostatud tõend peab dokumendi koostanud asutuse kohta sisaldama järgmisi andmeid:

1) nimi;

2) postiaadress;

3) registreerimisandmed, kui tõendi on koostanud Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või Eestis registrisse kantud juriidiline isik.

Kui tõend ei ole vormistatud asutuse kirjaplangil, peab tõendile allakirjutanud isiku allkiri olema kinnitatud asutuse pitseriga.

9. Esitatud taotlus registreeritakse ja võetakse taotluse vastuvõtnud asutuses menetlusse selle esitamise päeval.

10. Taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest keeldutakse, kui:

1) taotlus ei vasta käesolevas korras kehtestatud vorminõuetele;

2) taotlusele lisatud dokumendid on võltsitud või sisaldavad ebaõigeid andmeid;

3) taotleja poolt esitatud samasisuline taotlus on menetluses;

4) taotluse esitamisel on rikutud taotluse esitamise korda.

Taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest keeldumisel selgitab ametnik taotluse esitanud isikule taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest keeldumise põhjust.

11. Taotluse esitanud isiku soovil väljastab taotluse vastuvõtnud asutus taotlejale tõendi taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kohta.

12. Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki nõutavaid dokumente, võib taotleja need esitada taotluse vastuvõtnud asutusele 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise päevast arvates.

13. Välisesindus edastab tema poolt registreeritud ja menetlusse võetud taotluse koos sellele lisatud dokumentidega Kodakondsus- ja Migratsiooniametile lühima võimaliku aja jooksul.

14. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet lõpetab taotluse menetluse, kui:

1) menetluse käigus selgub käesoleva korra punktis 10 nimetatud asjaolu;

2) taotleja ei esita kõiki nõutavaid dokumente kehtestatud tähtaja jooksul;

3) taotleja on esitanud kirjaliku avalduse taotlusest loobumise kohta;

4) taotleja on surnud või surnuks või teadmata kadunuks tunnistatud;

5) taotleja on saanud Eesti kodakondsuse.

Kui taotluse menetlemine lõpetatakse käesoleva punkti alapunktide 1 või 2 alusel, teavitatakse sellest taotlejat käesoleva korra punktides 15 ja 16 kehtestatud tähtaegadel ja korras.

15. Kui taotlus oli esitatud Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotlejat taotluse menetluse lõpetamisest viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

16. Kui taotlus oli esitatud välisesindusele, edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse menetluse lõpetamise otsuse välisesindusele viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Välisesindus teavitab taotlejat taotluse menetluse lõpetamisest viie tööpäeva jooksul otsuse Kodakondsus- ja Migratsiooniametilt saamise päevast arvates.

17. Taotluses ning sellele lisatud dokumentides sisalduvate andmete ja taotluse põhjendatuse kontrollimiseks on Kodakondsus- ja Migratsiooniametil õigus teha kirjalikke järelepärimisi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud Kodakondsus- ja Migratsiooniameti järelepärimisele vastama kirjalikult 30 päeva jooksul järelepärimise saamise päevast arvates. Järelepärimised ja vastused nendele lisatakse taotlusele ja nendes sisalduvat teavet arvestatakse tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustamisel.

Kinnipidamiskohas viibiva taotleja poolt esitatud andmete täpsustamine toimub volitatud vanglaametniku kaudu.

18. Kodakondsus- ja Migratsiooniametil on õigus kutsuda üle 15-aastane taotleja ja välismaalast Eestisse kutsuv füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete täpsustamiseks ning taotluse põhjendatuse kontrollimiseks küsitlusele Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse.

Küsitlus protokollitakse ja küsitluse protokollile (edaspidi protokoll) kirjutavad alla küsitlust läbiviinud ametnik ja küsitletu. Kui küsitletu keeldub protokollile alla kirjutamast, teeb küsitluse läbiviinud ametnik protokollile märke allakirjutamisest keeldumise ja selle motiivide kohta.

Protokoll lisatakse taotlusele ning selles sisalduvat teavet arvestatakse tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustamisel.

19. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet vaatab taotluse läbi, kontrollib selle põhjendatust ja teeb otsuse tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta:

1) taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kalendriaastal, kui taotlejat arvestatakse sisserände piirarvu täitumisel (välja arvatud käesoleva punkti alapunktis 2 nimetatud juhul);

2) taotluse registreerimise ja menetlusse võtmisele järgneva kalendriaasta jooksul, kui taotlus registreeriti ja võeti menetlusse pärast jooksva aasta 1. novembrit ning taotlejat arvestatakse sisserände piirarvu täitumise arvutamisel;

3) kolme kuu jooksul taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest arvates, kui taotlejat ei arvestata sisserände piirarvu täitumise arvutamisel;

4) kuue kuu jooksul taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest arvates, kui taotleja suhtes ei kohaldata sisserände piirarvu välismaalaste seaduse paragrahvi 21 alusel;

5) ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest arvates, kui kehtivat elamisluba omav taotleja taotleb tööluba.

Kui taotluse menetlemise ajal selgub asjaolu, mis välistab taotleja arvestamise sisserände piirarvu täitumise arvutamisel, teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta kolme kuu jooksul nimetatud asjaolust teadasaamise päevast arvates.

20. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet võib pikendada käesoleva korra punktis 19 nimetatud taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaega, kui:

1) tekib põhjendatud kahtlus või selgub, et taotleja puhul esineb välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõikes 4 nimetatud asjaolu ja nimetatud asjaolu kontrollimine kestab kauem kui kehtestatud taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaeg;

2) taotluses esitatud andmete ja taotluse põhjendatuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks kehtestatud tähtajast kauem.

Taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaja pikendamisel ei tohi taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaeg ületada ühte aastat ja kuut kuud taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

21. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab taotlejat taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaja pikendamisest ja selle põhjusest ning uuest tähtajast käesoleva korra punktides 15 ja 16 kehtestatud korras ja tähtaegadel.

22. Otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, välja arvatud käesoleva korra punktides 23 ja 24 sätestatud juhtudel. Otsuse tööloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

23. Kui taotleja puhul esineb vähemalt üks välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu (välja arvatud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõikes 7 ja käesoleva korra punktis 24 nimetatud juhul) teeb tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse erandina siseminister oma motiveeritud käskkirjaga.

Nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos käesolevas korras loetletud ning taotluse menetluse käigus kogutud dokumentidega ja omapoolse arvamusega käesoleva korra punktis 24 nimetatud valitsuskomisjonile, kes teeb siseministrile motiveeritud ettepaneku elamisloa andmiseks või selle andmisest keeldumiseks.

24. Kui taotleja on «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) (edaspidi kokkulepe) artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirjas (edaspidi kokkuleppejärgne nimekiri), teeb otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta erandina Vabariigi Valitsus nimetatud kokkuleppe täitmiseks moodustatud valitsuskomisjoni ettepanekul.

Nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos käesolevas korras loetletud ning taotluse menetluse käigus kogutud dokumentide ja omapoolse arvamusega nimetatud valitsuskomisjonile, kes teeb Vabariigi Valitsusele motiveeritud ettepaneku elamisloa andmiseks või selle andmisest keeldumiseks.

25. Kui taotlus oli esitatud Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotlejat tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise otsusest viie tööpäeva jooksul otsuse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt tegemise päevast või Vabariigi Valitsuse või siseministri otsuse kättesaamise päevast arvates.

26. Kui taotlus oli esitatud välisesindusele, edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse välisesindusele viie tööpäeva jooksul otsuse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt tegemise päevast või Vabariigi Valitsuse või siseministri otsuse kättesaamise päevast arvates. Välisesindus teavitab taotlejat otsusest viie tööpäeva jooksul otsuse Kodakondsus- ja Migratsiooniametilt saamise päevast arvates.

27. Kõigil käesolevas korras ettenähtud juhtudel toimub taotleja kirjalik teavitamine tema poolt taotluses näidatud elukoha aadressil.

28. Tähtajalise elamisloa või tööloa andmed kantakse välismaalase reisidokumenti taotluse vastuvõtnud asutuses, kui välismaalane ei ole oma taotluses ära näidanud teisiti.

29. Alla 15-aastase alaealise vanema soovil kantakse alaealise tähtajalise elamisloa andmed vanema reisidokumenti, kui alaealisel puudub oma reisidokument ning alaealine ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning alaealise isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti.

Alla 15-aastase alaealise tähtajalise elamisloa andmed kantakse ainult ühe vanema reisidokumenti. Kui alaealine on saanud isikliku reisidokumendi, kantakse tähtajalise elamisloa andmed üle tema reisidokumenti ning vanema reisidokumenti alaealise tähtajalise elamisloa kohta kantud andmed annulleeritakse.

291. Tähtajaline elamisluba ja tööluba väljastatakse välismaalasele isiklikult. Tähtajalise elamisloa ja tööloa kättesaamise kohta annab välismaalane allkirja, välja arvatud juhul, kui ta ei ole allkirjavõimeline.

Alla 15-aastase alaealise elamisluba väljastatakse tema vanemale, eestkostjale või eestkoste- või hoolekandeasutuse esindajale, kes annab allkirja elamisloa kättesaamise kohta.

Teovõimetuks tunnistatud välismaalase elamisluba ja tööluba väljastatakse tema eestkostjale või eestkoste- või hoolekandeasutuse esindajale, kes annab allkirja elamisloa kättesaamise kohta.

Kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase elamisluba ja tööluba väljastatakse volitatud vanglaametnikule, kes annab allkirja elamisloa kättesaamise kohta.

292. Elamisloa ja tööloa väljastamisel vanemale, eestkostjale või eestkoste- või hoolekandeasutuse esindajale või vanglaametnikule esitab nimetatud isik isikut tõendava dokumendi. Vanglaametnik esitab lisaks ametitõendi.

30. Tähtajalise elamisloa ja tööloa andmed kantakse välismaalase reisidokumenti pärast riigilõivu tasumist või selle tasumisest vabastamist tõendava dokumendi esitamist.

II. TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

31. Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel Eestis töötamiseks esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 130 loetletud andmed;

2) tööloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 135 loetletud andmed;

3) reisidokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

Kui välismaalane taotleb elamis- ja tööloa kehtivusajal lisaks teist tööluba töötamiseks kehtivas tööloas märkimata tingimustel, esitatakse käesoleva punkti alapunktides 2–5 loetletud dokumendid.

32. Taotleja või tööandja, kes soovib välismaalast tööle võtta, (edaspidi tööandja), peab enne tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemist välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel saama selleks nõusoleku Tööturuameti kohalikust asutusest.

Nõusoleku saamiseks esitatakse käesoleva korra punkti 31 alapunktis 2 nimetatud tööloa taotlus. Tööturuameti kohalikul asutusel on õigus nõuda taotlejalt või tööandjalt täiendavaid dokumente, mis tõendavad tööloa taotlemise põhjendatust. Tööturuameti kohalik asutus otsustab nõusoleku andmise või selle andmisest keeldumise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning kannab nõusolekumärke tööloa taotlusele.

Tööturuameti kohaliku asutuse nõusolek kehtib tööloa taotlemiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.

33. Välismaalane, kes saabub Eestisse kuni üheks aastaks Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse kutsel koostöö- või abiprogrammi täitmiseks, esitab käesoleva korra punkti 31 alapunktis 2 nimetatud tööloa taotluse asemel Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse kutse, mille on kooskõlastanud Rahandusministeerium. Nimetatud kutse kehtib tähtajalise elamisloa taotlemiseks kuus kuud kutse Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastamise päevast arvates. Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse kutses peavad olema esitatud järgmised andmed:

1) välismaalase ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja kodakondsus;

2) riigi- või kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku nimi, kelle juurde välismaalane tööle asub;

3) tähtajalise elamisloa taotletav kehtivusaeg;

4) koostöö- või abiprogrammi nimetus.

34. Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 2 alusel Eestis õppimiseks esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 131 loetletud andmed;

2) õppeasutuse taotlus;

3) reisidokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

35. Õppeasutuse taotluses peavad olema järgmised andmed:

1) õppeasutuse nimi ja aadress;

2) õppeasutusele väljastatud litsentsi number ning kõrgharidust andva õppeasutuse puhul õppekava akrediteerimise aeg;

3) õppima asuva välismaalase ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning kodakondsus;

4) eriala või kursuse täielik nimetus;

5) õpingute eeldatav kestus.

Õppeasutuse taotlus kehtib tähtajalise elamisloa taotlemiseks kaks kuud õppeasutuse taotluse koostamise päevast arvates.

36. Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 3 alusel elama asumiseks Eestis elava lähedase sugulase (edaspidi kutsuja) juurde esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 132 loetletud andmed;

2) kutse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 137 loetletud andmed;

3) isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm (välja arvatud juhul, kui elamisluba taotletakse alla 5-aastasele lapsele);

5) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

37. Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele tema elama asumiseks Eestis seaduslikult elava vanema juurde esitatakse lisaks käesoleva korra punktis 36 nimetatule alaealise sünnitunnistus ja koopia sellest. Nimetatud alaealisele tähtajalise elamisloa taotlemisel ei pea esitama alaealise isikut tõendavat dokumenti, kui tal see puudub.

Eestis elamisloa alusel elavast välismaalasest põlvnevale alla üheaastasele lapsele tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatakse käesoleva korra punkti 36 alapunktides 1 ja 5 nimetatud dokumendid ning lapse sünnitunnistus ja koopia sellest.

38. Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks täisealise lapse või lapselapse juurde esitatakse lisaks käesoleva korra punktis 36 nimetatule:

1) dokumendid, mis tõendavad taotleja ja kutsuja sugulust ning koopiad nendest;

2) kutsuja viimase kuue kuu legaalse sissetuleku suurust tõendavad dokumendid ja koopiad nendest;

3) taotleja perekonnaseisu tõendav dokument ja koopia sellest;

4) pädeva asutuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab, et taotleja vajab hooldust, ja koopia sellest.

39. Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde esitatakse lisaks käesoleva korra punktis 36 nimetatule:

1) eestkoste määramist tõendav dokument ja koopia sellest;

2) kutsuja viimase kuue kuu legaalse sissetuleku suurust tõendavad dokumendid ja koopiad nendest.

40. Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 4 alusel esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 133 loetletud andmed;

2) taotleja viimase kuue kuu legaalse sissetuleku suurust tõendavad dokumendid ja koopiad nendest;

3) isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

41. Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 134 loetletud andmed;

2) isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

3) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

42. Tähtajalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 2 alusel elama asumiseks Eestis seaduslikult elava abikaasa (edaspidi kutsuja) juurde esitatakse:

1) tähtajalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 132 loetletud andmed;

2) kutse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 137 loetletud andmed;

3) dokument, mis tõendab, et kutsuja ja taotleja on abielus, ning kus on märgitud abielu sõlmimise aeg ja koht, ning selle dokumendi koopia;

4) isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

5) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

6) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

43. Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks Eestis legaalselt elava välismaalasest abikaasa juurde esitatakse lisaks käesoleva korra punktis 42 nimetatule dokumendid, mis tõendavad kutsuja sissetuleku või taotleja ja kutsuja sissetulekute suurust viimase kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist ja nende dokumentide koopiad.

44. Tööloa taotlemisel (välja arvatud juhul, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ja tööluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel) esitatakse:

1) tööloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 136 loetletud andmed;

2) reisidokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest (välja arvatud juhul, kui tööloa taotlus esitatakse koos tähtajalise elamisloa taotlusega);

3) foto mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

45. Alla 15-aastase taotleja või teovõimetuks tunnistatud taotleja eest taotluse esitamisel esitatakse lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) vanema isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, kui taotluse esitab vanem;

2) eestkostja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ning koopia sellest, kui taotluse esitab eestkostja;

3) eestkosteasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ja koopia sellest, kui taotluse esitab eestkosteasutuse esindaja;

4) hoolekandeasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning hoolekandeasutusse paigutamist tõendav dokument ja koopia sellest, kui taotluse esitab hoolekandeasutuse esindaja.

46. Alaealise lapse puhul esitatakse lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele Eestis mitteelava vanema kirjalik nõusolek alaealise elama asumiseks Eestisse, mis on notari poolt tõestatud. Nimetatud nõusolek kehtib tähtajalise elamisloa taotlemiseks kaks kuud nõusoleku notari poolt tõestamise päevast arvates.

461. Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele esitada esindaja isikut tõendav dokument.

462. Kinnipidamiskohas viibiva taotleja eest taotluse esitamisel esitab vanglaametnik oma isikut tõendava dokumendi ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, ametitõendi ja kinnipeetava volikirja.

47. Käesoleva korra punkti 36 alapunktis 2 ja punkti 42 alapunktis 2 nimetatud kutse peab enne tähtajalise elamisloa taotluse esitamist olema kinnitatud Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt. Kutse kinnitamiseks esitab kutsuja isiklikult:

1) kutse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 137 loetletud andmed;

2) reisidokumendi ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

3) riigilõivu tasumist või selle tasumisest vabastamist tõendava dokumendi.

Kutse ei pea olema kinnitatud Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt, kui taotleja ning isik, kelle juurde elama asumiseks tähtajalist elamisluba taotletakse, esitavad tähtajalise elamisloa taotlused üheaegselt.

48. Kutse esitamisel ning registreerimisel ja menetlusse võtmisel kohaldatakse käesoleva korra punktides 5, 6 ja 9 sätestatut.

49. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet otsustab kutse kinnitamise või selle kinnitamisest keeldumise viie tööpäeva jooksul kutse registreerimise ja menetlusse võtmise päevast arvates. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet keeldub kutse kinnitamisest järgmistel juhtudel:

1) kutse ei ole vormistatud käesoleva korra punktides 5 ja 6 kehtestatud nõuete kohaselt;

2) kutsele ei ole lisatud käesoleva korra punkti 47 alapunktis 2 või 3 nimetatud dokumenti või on see võltsitud;

3) kutsuja ei vasta välismaalaste seaduse paragrahvides 121 või 123 kehtestatud tingimustele;

4) kui kutsujal puudub välismaalaste seaduse paragrahvi 161 lõikes 4 sätestatud garantii.

50. Kutse kinnitamisel või selle kinnitamisest keeldumisel tagastatakse kutse kutsujale viie tööpäeva jooksul kutse kinnitamise või selle kinnitamisest keeldumise päevast arvates. Kutse kehtib tähtajalise elamisloa taotlemiseks kaks kuud selle kinnitamise päevast arvates.

501. Taotleja, kes soovib enda mittearvamist sisserände piirarvu alla välismaalaste seaduse paragrahvi 6 lõike 21 alusel, esitab lisaks dokumendi, mis tõendab sisserände piirarvu alla mittearvamist põhistavat asjaolu, ning selle dokumendi koopia.

51. Taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist välismaalaste seaduse paragrahvi 21 alusel, esitab tähtajalise elamisloa taotluses lisaks käesoleva korra punktis 138 loetletud andmed ning dokumendid, mis tõendavad, et ta asus Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit ja ei ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki, ning nende dokumentide koopiad.

52. Eesti rahvusest taotleja esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele dokumendi, millesse on kantud andmed tema või tema vanema või vanavanema rahvuse kohta ja dokumendi, mis tõendab taotleja ning nimetatud vanema või vanavanema sugulust, ning nende dokumentide koopiad.

53. Taotleja, kes töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse (kui ta töötab või on olnud selle riigi luure- või julgeolekuteenistuses);

4) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia (juhul kui taotleja omab auastet);

5) dokumendi, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, ja selle dokumendi koopia (juhul kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud);

6) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

7) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

54. Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse (kui ta on selle riigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud selle riigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud);

3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia;

5) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on reservi arvatud, ja selle dokumendi koopia (juhul kui taotleja on reservi arvatud);

6) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

7) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

55. Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud (välja arvatud käesoleva korra punktis 56 nimetatud taotleja), esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja koopia sellest;

3) auastet tõendava dokumendi ja koopia sellest;

4) erru minemist tõendava dokumendi ja koopia sellest;

5) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja koopia sellest;

6) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

56. Taotleja, kes on kokkuleppejärgses nimekirjas ning kes on teeninud välisriigi relvajõududes, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

57. Taotleja, kes on kokkuleppejärgses nimekirjas ja kes ei ole teeninud välisriigi relvajõududes, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed isiku kohta, kelle perekonnaliikmena ta on nimekirja kantud;

2) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

58. Alaealise taotleja, kelle vanem, või taotleja kelle abikaasa on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses, või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja on sealt reservi arvatud või erru läinud või töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal või on osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles ta esitab käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed eelnimetatud abikaasa või vanema kohta;

2) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia.

581. Käesoleva korra punktides 53, 54, 55 ja 58 loetletud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

59. Taotleja, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta, ja kelle karistatus ei ole kustunud või kustutatud või karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele kriminaalkorras karistatust tõendavad dokumendid ja nende koopiad, elulookirjelduse ning koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

60. Taotlejal ja kutsujal on õigus esitada muid käesolevas korras nimetamata tõendeid ja dokumente, mis tõendavad tähtajalise elamisloa või tööloa taotlemise põhjendatust või taotluses esitatud andmeid. Nimetatud tõendid ja dokumendid lisatakse taotlusele ja nendes sisalduvat teavet arvestatakse tähtajalise elamisloa või tööloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustamisel.

61. Kui taotlejal ei ole võimalik esitada käesolevas korras nõutud originaaldokumenti, võib ta esitada originaaldokumendi ärakirja, mis on tõestatud notari poolt või sellega võrdsustatud korras, ning nimetatud ärakirja koopia.

62. Taotluse esitamisel esitatud originaaldokumendi (välja arvatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise otsus) või selle notari poolt või sellega võrdsustatud korras tõestatud ärakirja alusel tõendab taotluse vastuvõtnud asutus dokumendile või selle ärakirjale lisatud koopia ja tagastab taotlejale originaaldokumendi või selle ärakirja originaali.

III. TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA PIKENDAMISE TAOTLEMINE NING PIKENDAMINE

63. Tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluse (edaspidi taotlus) esitab välismaalane (edaspidi taotleja) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele. Taotlus tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne kehtiva tähtajalise elamisloa või tööloa kehtivusaja lõppemist. Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel, esitab tööloa pikendamise taotluse samaaegselt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusega.

64. Taotleja, kellele on tähtajaline elamisluba antud siseministri või Vabariigi Valitsuse otsusega, peab esitama taotluse elukohajärgsele Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele hiljemalt kolm kuud enne kehtiva tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

65. Kui välisriigis viibival taotlejal (välja arvatud käesoleva korra punktis 64 nimetatud taotleja) puudub võimalus esitada taotlust Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, võib ta taotluse esitada välisesindusele. Välisesindusele taotluse esitamisel tuleb taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne kehtiva tähtajalise elamisloa või tööloa lõppemist.

66. Kui taotlejal puudus mõjuvatel põhjustel võimalus esitada tähtajalise elamisloa pikendamise taotlust käesoleva korra punktides 63 või 64 nimetatud tähtajaks, võib ta esitada Kodakondsus- ja Migratsiooniametile sooviavalduse lubada tal esitada taotlus pärast nimetatud tähtaega (edaspidi sooviavaldus).

661. Sooviavalduse esitamisel kohaldatakse käesoleva korra punktides 4–18 sätestatut. Otsuse sooviavalduse rahuldamise või selle rahuldamisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet sooviavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete põhjal.

67. Sooviavalduses tuleb ära näidata asjaolud, mille tõttu taotlejal ei olnud võimalik esitada taotlust kehtestatud tähtajaks. Sooviavaldusega koos tuleb esitada sooviavalduses esitatud andmeid tõendavad dokumendid ja käesolevas korras tähtajalise elamisloa pikendamiseks ettenähtud dokumendid.

68. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet võib anda loa taotluse esitamiseks pärast kehtestatud tähtaega, kui taotlus on põhjendatud ja taotleja on pärast tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist elanud jätkuvalt Eestis ega ole siit lahkunud ning talle antud tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest ei ole möödunud üle kuue kuu.

69. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet keeldub sooviavalduse rahuldamisest, kui taotleja ei vasta käesoleva korra punktis 68 nimetatud tingimustele või temale antud tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest on möödunud üle kuue kuu. Otsus sooviavalduse rahuldamise või sellest keeldumise kohta tehakse sooviavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete põhjal.

70. Sooviavalduse rahuldamisel taotlus registreeritakse ja võetakse menetlusse. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab taotlejat sooviavalduse rahuldamisest või selle rahuldamisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates. Sooviavalduse rahuldamata jätmisel tagastatakse taotlejale tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid.

71. Taotluse esitamisel, registreerimisel ja menetlusse võtmisel ning menetlemisel kohaldatakse käesoleva korra punktides 4–18 kehtestatut.

72. Taotlus vaadatakse läbi ja otsus tähtajalise elamisloa või tööloa pikendamise kohta tehakse:

1) hiljemalt viis tööpäeva enne taotlejale antud kehtiva tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist, kui taotlus esitati käesoleva korra punktides 63–65 kehtestatud tähtaegadeks;

2) ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest arvates, kui taotlus esitati pärast kehtestatud tähtaega Kodakondsus- ja Migratsiooniameti loal.

73. Otsuse tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, välja arvatud käesoleva korra punktis 74 ja 741 sätestatud juhtudel. Otsuse tööloa pikendamise või sellest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet .

74. Kui totleja puhul esineb vähemalt üks välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu (välja arvatud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõikes 7 ja käesoleva korra punktis 741 nimetatud juhul) ja taotluse menetlemisel selgub välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktis 1–4, 9, 13 või 15 või lõikes 9 sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise aluseks olev asjaolu, teeb tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsuse erandina siseminister oma motiveeritud käskkirjaga.

Nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos käesolevas korras loetletud ning taotluse menetluse käigus kogutud dokumentide ja oma arvamusega käesoleva korra punktis 24 nimetatud valitsuskomisjonile, kes teeb siseministrile motiveeritud ettepaneku elamisloa pikendamisest keeldumiseks.

741. Kui taotleja on kokkuleppejärgses nimekirjas ning taotluse menetlemisel selgub välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktides 1–4, 6 või 8–13 sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise aluseks olev asjaolu, teeb tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise otsuse erandina Vabariigi Valitsus.

Nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos käesolevas korras loetletud ning taotluse menetluse käigus kogutud dokumentide ja oma arvamusega käesoleva korra punktis 24 nimetatud valitsuskomisjonile, kes teeb Vabariigi Valitsusele motiveeritud ettepaneku elamisloa pikendamisest keeldumiseks.

75. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab taotlejat tähtajalise elamisloa või tööloa pikendamisest või selle pikendamisest keeldumisest käesoleva korra punktides 25–27 kehtestatud korras ja tähtaegadel.

76. Tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise andmed kantakse välismaalase reisidokumenti käesoleva korra punktides 28–30 kehtestatud korras.

IV. TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA PIKENDAMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

77. Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel, esitab tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 130 loetletud andmed;

2) tööloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 135 loetletud andmed;

3) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba ja tööluba, ning koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) foto mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

78. Välismaalane, kes on saabunud Eestisse Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse kutsel koostöö- või abiprogrammi täitmiseks, esitab käesoleva korra punkti 77 alapunktis 2 nimetatud tööloa pikendamise taotluse asemel Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse taotluse tähtajalise elamisloa pikendamiseks, mille on kooskõlastanud Rahandusministeerium. Nimetatud taotlus kehtib tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemiseks kaks kuud selle Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastamise päevast arvates. Vabariigi Valitsuse või tema poolt volitatud valitsusasutuse taotluses peavad olema ära näidatud järgmised andmed:

1) välismaalase ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja kodakondsus;

2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või juriidilise isiku nimi, kelle juures välismaalane töötab;

3) taotletav tähtajalise elamisloa kehtivusaeg;

4) koostöö- või abiprogrammi nimetus.

79. Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 2 alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 131 loetletud andmed;

2) õppeasutuse taotluse;

3) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

80. Õppeasutuse taotluses peavad olema ära näidatud järgmised andmed:

1) õppeasutuse nimi ja aadress;

2) õppeasutusele väljastatud litsentsi number ning kõrgharidust andva õppeasutuse puhul õppekava akrediteerimise aeg;

3) õppeasutuses õppiva välismaalase ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning kodakondsus;

4) eriala või kursuse täielik nimetus;

5) õpingute eeldatav kestus.

Õppeasutuse taotlus kehtib tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemiseks kaks kuud õppeasutuse taotluse koostamise päevast arvates.

81. Taotleja, kellele tähtajaline elamisluba on antud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 3 alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 132 loetletud andmed;

2) taotleja Eestisse elama kutsunud isiku kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta on jätkuvalt nõus taotleja elamisega tema juures ning et taotlejale antud esmase elamisloa andmise alus ei ole ära langenud;

3) taotleja ja teda Eestisse elama kutsunud isiku viimase kuue kuu legaalse sissetuleku suurust tõendavad dokumendid ja nende koopiad;

4) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

5) foto mõõtmetega 40×50 mm;

6) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

82. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel alla 15-aastasele alaealisele ei pea esitama käesoleva korra punkti 81 alapunktis 4 nimetatud dokumenti ning alaealise isikut tõendavat dokumenti, kui tal see puudub.

83. Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 4 alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 132 loetletud andmed;

2) taotleja viimase kuue kuu legaalse sissetuleku suurust tõendavad dokumendid ja nende koopiad;

3) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) foto mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

84. Taotleja, kellele tähtajaline elamisluba on antud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 134 loetletud andmed;

2) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

3) foto mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

85. Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 2 alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 132 loetletud andmed;

2) taotleja Eestisse elama kutsunud abikaasa kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta on jätkuvalt nõus taotleja elamisega tema juures ning et taotlejale antud esmase elamisloa andmise alus ei ole ära langenud;

3) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) foto mõõtmetega 40×50 mm;

5) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

86. Kui taotlejale oli tähtajaline elamisluba antud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 2 alusel elama asumiseks Eestis legaalselt elava välismaalasest abikaasa juurde, esitatakse lisaks käesoleva korra punktis 85 nimetatule dokumendid, mis tõendavad taotleja sissetuleku või abikaasade sissetulekute suurust viimase kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist ja nende dokumentide koopiad.

87. Taotleja, kellele elamisluba on antud muul, eespool nimetamata alusel, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 130 loetletud andmed;

2) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

3) foto mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

88. Taotleja, kellele tähtajaline elamisluba on antud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel seoses varjupaiga andmisega Eestis, esitab tähtajalise elamisloa pikendamiseks:

1) tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, milles on esitatud käesoleva korra punktides 130 ja 134 loetletud andmed;

2) reisidokumendi, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ning koopia selle isikuandmetega leheküljest;

3) foto mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle tasumisest vabastamist.

89. Tööloa pikendamiseks (välja arvatud juhul, kui taotleja taotleb välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel antud tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamist) esitatakse:

1) tööloa pikendamise taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 135 loetletud andmed;

2) reisidokument, millesse on kantud kehtiv elamisluba ja tööluba, ning koopia selle isikuandmetega leheküljest (välja arvatud juhul, kui tööloa pikendamise taotlus esitatakse koos tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusega);

3) foto mõõtmetega 40×50 mm;

4) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

90. Alla 15-aastase taotleja või teovõimetuks tunnistatud taotleja eest taotluse esitamisel esitatakse lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) vanema isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, kui taotluse esitab vanem;

2) eestkostja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ning selle koopia, kui taotluse esitab eestkostja;

3) eestkosteasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ja selle koopia, kui taotluse esitab eestkosteasutuse esindaja;

4) hoolekandeasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning hoolekandeasutusse paigutamist tõendav dokument ja selle koopia, kui taotluse esitab hoolekandeasutuse esindaja.

901. Kinnipidamiskohas viibiva taotleja eest taotluse esitamisel esitab vanglaametnik oma isikut tõendava dokumendi ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, ametitõendi ja kinnipeetava volikirja.

91. Alla 15-aastase taotleja eest taotluse esitamisel võib alaealise reisidokumendi asemel esitada vanema reisidokumendi, millesse on kantud alaealise tähtajalise elamisloa andmed, ja selle dokumendi koopia.

92. Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb tal lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele esitada enda isikut tõendav dokument.

93. Taotleja, kes töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja jätkuvaks elamiseks Eestis (kui taotleja töötab või on olnud selle riigi luure- või julgeolekuteenistuses);

3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia (kui taotlejal on auaste);

5) dokumendi taotleja reservi arvamise või erru minemise kohta ja selle dokumendi koopia (kui ta on reservi arvatud või erru läinud);

6) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

7) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel seoses varjupaiga andmisega Eestis, ei pea esitama käesoleva punkti alapunktides 2–6 nimetatud dokumente, kui tal neid ei ole ja tal ei ole võimalik neid saada.

94. Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja jätkuvaks elamiseks Eestis (kui taotleja on selle riigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud selle riigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud);

3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia;

5) dokumendi reservi arvamise kohta ja selle koopia (kui ta on reservi arvatud);

6) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

7) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel seoses varjupaiga andmisega Eestis, ei pea esitama käesoleva punkti alapunktides 2–6 nimetatud dokumente, kui tal neid ei ole ja tal ei ole võimalik neid saada.

95. Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru arvatud (välja arvatud käesoleva korra punktis 96 nimetatud taotleja), esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) erru minemist tõendava dokumendi ja selle koopia;

5) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

6) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel seoses varjupaiga andmisega Eestis, ei pea esitama käesoleva punkti alapunktides 2–5 nimetatud dokumente, kui tal neid ei ole ja tal ei ole võimalik neid saada.

96. Taotleja, kes on lepingujärgses nimekirjas ja kes on teeninud välisriigi relvajõududes, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed;

2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) auastet tõendava dokumendi ja selle koopia;

4) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

5) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

97. Taotleja, kes on kokkuleppejärgses nimekirjas ja kes ei ole teeninud välisriigi relvajõududes, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles on esitatud käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed isiku kohta, kelle perekonnaliikmena ta on nimekirja kantud;

2) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia;

3) koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

98. Alaealise taotleja, kelle vanem, või taotleja, kelle abikaasa on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, olles sealt reservi või erru arvatud, või töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal või on osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) elulookirjelduse, milles ta esitab käesoleva korra punktis 139 loetletud andmed eelnimetatud abikaasa või vanema kohta;

2) perekonnaseisu tõendava dokumendi ja selle koopia.

981. Käesoleva korra punktides 93, 94, 95 ja 98 loetletud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

99. Taotleja, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või kustutatud või karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest, esitab lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele kriminaalkorras karistatust tõendavad dokumendid ja nende koopiad, elulookirjelduse ning koopiad isikut tõendava dokumendi kõigist kannetega lehekülgedest.

Taotleja, kellele on antud tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel seoses varjupaiga andmisega Eestis, ei pea esitama kriminaalkorras karistatust tõendavaid dokumente, kui tal neid ei ole ja tal ei ole võimalik neid saada.

100. Taotlejal on õigus esitada muid käesolevas korras nimetamata tõendeid ja dokumente, mis tõendavad tähtajalise elamisloa või tööloa pikendamise taotlemise põhjendatust või taotluses esitatud andmeid. Nimetatud tõendid ja dokumendid lisatakse taotlusele ja nendes sisalduvat teavet arvestatakse tähtajalise elamisloa või tööloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise otsustamisel.

101. Kui taotlejal ei ole võimalik esitada käesolevas korras nõutud originaaldokumenti, kohaldatakse käesoleva korra punkti 61.

102. Taotluse esitamisel esitatud originaaldokumendi (välja arvatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise otsus) või selle notari poolt või sellega võrdsustatud korras tõestatud ärakirja alusel tõendab taotluse vastu võtnud asutus dokumendile või selle ärakirjale lisatud koopia ja tagastab dokumendi või selle ärakirja originaali taotlejale.

V. ALALISE ELAMISLOA TAOTLEMINE NING ANDMINE

103. Alalise elamisloa taotluse (edaspidi taotlus) esitab välismaalane (edaspidi taotleja) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele. Taotlus tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne kehtiva tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist, välja arvatud juhul, kui alalist elamisluba taotletakse välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 31 alusel.

104. Taotluse esitamisel, registreerimisel ja menetlusse võtmisel ning menetlemisel kohaldatakse käesoleva korra punktides 4–12, 14, 15, 17 ja 18 sätestatut koos käesoleva korra punktides 105 ja 106 kehtestatud erisusega.

105. Kui taotlejal ei ole võimalik taotlust isiklikult esitada, võib ta taotluse saata posti teel väljastusteatega. Sellisel juhul loetakse taotlus esitatuks selle postitamise kuupäevast.

106. Posti teel saabunud taotlus registreeritakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametis selle Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saabumise päeval või saabumise päevale järgneval tööpäeval.

107. Taotlus vaadatakse läbi ja otsus alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse ühe aasta jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates, kuid hiljemalt viis tööpäeva enne taotlejale antud kehtiva tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

Taotlus, mis on esitatud alalise elamisloa saamiseks välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 31 alusel, vaadatakse läbi ja otsus alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse kolme kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

108. Otsuse alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. Kui taotleja on kokkuleppejärgses nimekirjas, teeb otsuse alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus kokkuleppe täitmiseks moodustatud valitsuskomisjoni ettepanekul.

Nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos käesolevas korras loetletud ning taotluse menetlemise käigus kogutud dokumentidega ja omapoolse arvamusega eelnimetatud valitsuskomisjonile.

109. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab taotlejat alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsusest viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise või Vabariigi Valitsuse otsuse kättesaamise päevast arvates.

110. Alalise elamisloa andmed kantakse välismaalase reisidokumenti käesoleva korra punktides 28–30 kehtestatud korras.

VI. ALALISE ELAMISLOA TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

111. Alalise elamisloa taotlemisel esitatakse:

1) alalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 140 loetletud andmed;

2) reisidokument, millesse on kantud kehtiv elamisluba, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest;

5) kaks fotot mõõtmetega 40×50 mm;

6) riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle tasumisest vabastamist.

1111. Alalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 31 alusel esitatakse järgmised dokumendid:

1) alalise elamisloa taotlus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 1401 loetletud andmed;

2) alaealise sünnitunnistus ja selle koopia;

3) isikut tõendav dokument, kui see on taotlejal olemas, ning koopia selle isikuandmetega leheküljest;

4) dokumendid, mis tõendavad, et alaealine elab Eestis, ja nende koopiad;

5) dokumendid, mis tõendavad, et alaealise vanem elab Eestis ning omab Eestis alalist elamisluba või on Eesti kodanik, ja nende koopiad;

6) kaks fotot (40×50 mm), kui alaealine on vanem kui 5-aastane;

7) riigilõivu tasumist või selle tasumisest vabastamist tõendav dokument.

112. Alla 15-aastase taotleja või teovõimetuks tunnistatud taotleja eest taotluse esitamisel esitatakse lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele:

1) vanema isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, kui taotluse esitab vanem;

2) eestkostja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ning selle koopia, kui taotluse esitab eestkostja;

3) eestkosteasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning eestkoste määramist tõendav dokument ja selle koopia, kui taotluse esitab eestkosteasutuse esindaja;

4) hoolekandeasutuse esindaja isikut tõendav dokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest ning hoolekandeasutusse paigutamist tõendav dokument ja selle koopia, kui taotluse esitab hoolekandeasutuse esindaja.

113. Taotluse esitamisel alla 15-aastase taotleja eest võib alaealise reisidokumendi asemel esitada vanema reisidokumendi, millesse on kantud alaealise tähtajalise elamisloa andmed, ja koopia selle isikuandmetega leheküljest.

1131. Kinnipidamiskohas viibiva taotleja eest taotluse esitamisel esitab vanglaametnik oma isikut tõendava dokumendi ja koopia selle isikuandmetega leheküljest, ametitõendi ja kinnipeetava volikirja.

114. Kui taotluse esitab taotleja esindaja, esitatakse lisaks käesolevas korras nõutud dokumentidele esindaja isikut tõendav dokument.

115. Taotlejal on õigus esitada muid käesolevas korras nimetamata tõendeid ja dokumente, mis tõendavad alalise elamisloa taotlemise põhjendatust või taotluses esitatud andmeid. Nimetatud tõendid ja dokumendid lisatakse taotlusele ja nendes sisalduvat teavet arvestatakse alalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustamisel.

116. Kui taotlejal ei ole võimalik esitada käesolevas korras nõutud originaaldokumenti, kohaldatakse käesoleva korra punkti 61.

117. Taotluse esitamisel esitatud originaaldokumendi (välja arvatud riigilõivu tasumist tõendav dokument või riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise otsus) või selle notari poolt või sellega võrdsustatud korras tõestatud ärakirja alusel tõendab taotluse vastu võtnud asutus dokumendile või selle ärakirjale lisatud koopia ja tagastab originaaldokumendi või selle ärakirja originaali taotlejale.

VII. ELAMIS- JA TÖÖLOA TÜHISTAMISE KORD

118. Kui ilmnevad asjaolud, mis on aluseks elamisloa või tööloa tühistamisele, algatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet elamisloa või tööloa tühistamise menetluse.

Elamisloa ja tööloa tühistamise otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

119. Elamisloa või tööloa tühistamise menetluse algatamisel teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet sellest välismaalast kirjalikult, välja arvatud juhul, kui elamisloa ja tööloa tühistamine toimub välismaalaste seaduse paragrahvi 14 lõike 2 punkti 2 alusel. Kirjalikus teatises näidatakse ära:

1) menetluse algatamise alus ja põhjus;

2) tähtaeg, mille jooksul välismaalasel on õigus esitada kirjalikke selgitusi ja dokumente elamisloa või tööloa tühistamise aluseks olevate asjaolude kohta;

3) elamisloa või tööloa tühistamise arutamise aeg ja koht.

Käesoleva punkti alapunktis 2 nimetatud tähtaeg ei tohi olla lühem kui 15 päeva teatise Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt edastamise päevast arvates. Elamisloa või tööloa tühistamise arutamine ei tohi toimuda enne 15 päeva möödumist välismaalasele kirjalike selgituste esitamiseks määratud tähtajast.

Teatis antakse välismaalasele kätte allkirja vastu või edastatakse posti teel väljastusteatega välismaalase poolt Kodakondsus- ja Migratsiooniametile teatatud viimasel alalise elukoha aadressil.

120. Välismaalasel, kelle suhtes on algatatud elamisloa või tööloa tühistamise menetlus, on õigus viibida elamisloa või tööloa tühistamise arutamise juures. Välismaalasel on õigus taotleda elamisloa või tööloa tühistamise arutamise aja muutmist, kui tal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik ilmuda elamisloa või tööloa tühistamise arutamisele Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt määratud ajal. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet teavitab välismaalast taotluse rahuldamata jätmisest või selle rahuldamisest ja uuest elamisloa või tööloa tühistamise arutamise ajast viivitamata.

121. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet otsustab elamisloa või tööloa tühistamise ilma arutamiseta, kui välismaalane ei ilmu määratud ajal elamisloa või tööloa tühistamise arutamisele.

122. Otsus elamisloa või tööloa tühistamise kohta antakse välismaalasele kätte allkirja vastu või edastatakse posti teel tähtkirjaga. Juhul, kui välismaalane keeldub otsuse kättesaamise kohta allkirja andmast, kannab otsuse teinud ametnik otsusele ja selle ärakirjale märke keeldumise ja selle motiivide või mitteilmumise kohta. Kui otsus edastatakse posti teel, märgitakse selle ärakirjale otsuse postiga edastamise kuupäev.

123. Välismaalane, kes taotleb elamisloa ja tööloa tühistamist välismaalaste seaduse paragrahvi 14 lõike 2 punkti 2 alusel, esitab isikliku sooviavalduse elamisloa ja tööloa tühistamiseks (edaspidi sooviavaldus) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele või välisesindusele.

124. Kui välismaalane soovib elamisloa ja tööloa tühistamist isikliku sooviavalduse alusel, esitatakse:

1) sooviavaldus, milles on esitatud käesoleva korra punktis 141 loetletud andmed;

2) reisidokument ja koopia selle isikuandmetega leheküljest.

125. Sooviavalduse esitamisel kohaldatakse käesoleva korra punktide 4–6 ja 9 nõudeid.

126. Sooviavalduse vastuvõtnud asutus registreerib sooviavalduse selle esitamise päeval. Välisesindus edastab tema poolt vastuvõetud sooviavalduse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile lühima võimaliku aja jooksul.

127. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet otsustab elamisloa või tööloa tühistamise sooviavalduse alusel viie tööpäeva jooksul sooviavalduse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise või välisesindusest Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saabumise päevast arvates.

128. Kui sooviavaldus esitati välisesindusele, edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet elamisloa või tööloa tühistamise otsuse välisesindusele viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

129. Elamisloa või tööloa tühistamise otsuse alusel annulleerib Kodakondsus- ja Migratsiooniamet või välisesindus, kui sooviavaldus oli esitatud välisesindusele, välismaalase reisidokumenti kantud elamisloa või tööloa andmed.

VIII. TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA TAOTLEMISEL JA NENDE PIKENDAMISE TAOTLEMISEL, ALALISE ELAMISLOA TAOTLEMISEL NING ELAMIS- JA TÖÖLOA ISIKLIKU SOOVIAVALDUSE ALUSEL TÜHISTAMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD ANDMED

130. Tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemisel esitatakse taotluses järgmised andmed:

1) eesnimed;

2) perekonnanimed;

3) endine nimi (endised nimed);

4) sugu;

5) sünniaeg (päev, kuu, aasta);

6) sünnikoht (riik, halduspiirkond);

7) Eesti isikukood (kui see on olemas);

8) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);

9) haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgharidus, muu);

10) kodakondsus;

11) endine või teine kodakondsus;

12) elukutse;

13) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg, kehtivusaeg);

14) andmed reisidokumendi kohta (liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg, kehtivusaeg), millesse taotleja soovib kanda elamisloa andmed või andmed välismaalase passi taotlemise kohta;

15) elukoht välisriigis (kui see on olemas);

16) elukoht Eestis (kui see on olemas);

17) kontakttelefon (ka e-posti aadress, faksi number);

18) milliseks tähtajaks soovib taotleja elamisluba saada või pikendada (alguse ja lõpu kuupäev);

19) andmed elamisloa omamise kohta Eestis (jah/ei);

20) kehtiva elamisloa number ja kehtivusaeg (kui elamisluba on olemas);

21) tähtajalise elamisloa taotlemise alus (töötamiseks, õppimiseks, elama asumiseks lähedase sugulase (vanem, laps, lapselaps, eestkostja) juurde, abikaasa juurde, välislepingu alusel, on olemas piisav legaalne sissetulek);

22) kehtiva tähtajalise elamisloa andmise alus (töötamiseks, õppimiseks, elama asumiseks lähedase sugulase (vanem, laps, lapselaps, eestkostja) juurde, elama asumiseks abikaasa juurde, välislepingu täitmiseks, on olemas piisav legaalne sissetulek, muul alusel);

23) rahvus (kui taotleja on eesti rahvusest);

24) kas taotleja soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist välismaalaste seaduse paragrahvi 21 alusel (jah/ei);

25) andmed kriminaalkorras karistatuse kohta (jah/ei), karistamise aasta, karistuse kestus, karistuse kandmise alguse ja lõpu kuupäev, andmed karistatuse kustumise, kustutamise või karistusregistrist kustutamise kohta (kui taotleja on kriminaalkorras karistatud);

26) andmed tahtlike kuritegude eest kriminaalkorras korduva karistatuse kohta (jah/ei);

27) andmed välisriigi relvajõudude tegevteenistuses olemise kohta (jah/ei);

28) andmed kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes teenimise kohta (jah/ei) ning andmed välisriigi relvajõududest erru minemise või reservi arvamise kohta (jah/ei);

29) andmed välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötamise kohta (jah/ei);

30) andmed välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses teenistuses olemise kohta (jah/ei);

31) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta (jah/ei);

32) andmed karistusoperatsioonides osalemise kohta tsiviilelanikkonna vastu (jah/ei);

33) andmed selle kohta, kas taotleja abikaasa, laps, või vanem on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses (jah/ei), teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes (jah/ei), välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses (jah/ei), olnud välisriigi luure või julgeolekuteenistuses (jah/ei), saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal (jah/ei), osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu (jah/ei);

34) andmed perekonnaliikmete ja lähemate sugulaste kohta (perekonnanimi, eesnimi, sugulusaste, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, kas omab elamisluba Eestis (jah/ei), kas taotleb elamisluba Eestis (jah/ei)).

1301. Käesoleva korra punkti 130 alapunktides 9, 11, 12, 13, 23 ja 24 loetletud andmeid ei pea esitama taotleja, kes on Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Norra, Islandi, Šveitsi või Jaapani kodanik. Käesoleva korra punkti 130 alapunktides 27 kuni 33 loetletud andmeid ei pea esitama taotleja, kes on Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik.

131. Tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 2 alusel Eestis õppimiseks esitatakse taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 loetletud andmetele järgmised andmed:

1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);

2) eeldatav või olemasolev elukoht Eestis (aadress);

3) andmed õppeasutuse kohta, kuhu taotleja asub õppima või kus ta õpib (täielik nimi, aadress);

4) õpitava eriala või kursuse nimetus ja nominaalse õppeaja kestus (alguse ja lõpu kuupäev);

5) andmed legaalse sissetuleku allika(te) ja suuruse kohta Eestis õppimise ajal.

132. Tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 3 alusel elama asumiseks Eestis elava lähedase sugulase või abikaasa juurde esitatakse taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 loetletud andmetele järgmised andmed:

1) andmed praeguse elukoha kohta (aadress, elamispinna suurus, tubade arv, elamispinna omaniku või valdaja nimi, andmed isikute kohta, kes elavad sellel elamispinnal (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga));

2) ülalpeetavad (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga);

3) andmed õppimise, töö- või teenistuskoha kohta (asutus, selle aadress, ametikoht, mis ajast alates taotleja töötab nimetatud asutuses);

4) andmed legaalse sissetuleku allika(te) ja suuruse kohta;

5) andmed eesti keele oskuse kohta (jah/ei);

6) andmed abielu sõlmimise aja ja koha, taotleja ja kutsuja ühiste laste (nimi, sünniaeg), kutsuja laste (nimi, sünniaeg), taotleja ülalpeetavate (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe taotlejaga), taotleja ja kutsuja vaheliste majanduslike sidemete, taotleja ja kutsuja teineteise külastamise, taotleja ja kutsuja varasemate abielude kohta (jah/ei, mitu korda), kui taotleja soovib elama asuda abikaasa juurde või elab tema juures;

7) andmed teise vanema kohta (nimi, kodakondsus, elukoht) kui alla 15-aastane taotleja soovib elama asuda vanema juurde või elab temajuures;

8) andmed taotleja hooldamise vajaduse kohta (mis ajast vajab hooldamist ja missugust hooldamist vajab, kes hooldab taotlejat praegu, miks ei ole taotlejal võimalik saada hooldamist asukohariigis, kas kutsuja on taotlejat varem hooldanud), kui taotleja soovib elama asuda lapse või lapselapse juurde või elab tema juures;

9) andmed taotlejat Eestisse elama kutsuva isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg, Eesti isikukood, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress);

10) andmed taotleja Eestis elamisega seotud kulude katmise kohta (kulud kaetakse kutsuja sissetulekutest või taotleja sissetulekutest või kutsuja ja taotleja sissetulekutest, sissetulekute suurus, regulaarsus, allikad).

133. Tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 4 alusel esitatakse taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 loetletud andmetele järgmised andmed:

1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);

2) Eestisse elama asumise motiivide lühike kirjeldus;

3) andmed legaalse sissetuleku allika(te), suuruse ja regulaarsuse kohta.

134. Tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 5 alusel esitatakse taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 loetletud andmetele asjaolude kirjeldus, miks taotleja taotleb tähtajalist elamisluba välislepingu alusel ja viide välislepingule, mille alusel tähtajalist elamisluba taotletakse.

135. Tööloa või selle pikendamise taotlemisel (kui välismaalane taotleb või omab tähtajalist elamisluba ja tööluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel) esitatakse tööloa taotluses järgmised andmed:

1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);

2) eeldatav või olemasolev elukoht Eestis (aadress);

3) andmed õppeasutuste lõpetamise kohta (õppeasutuse nimi, lõpetamise aasta, eriala);

4) varasem töö- või teenistuskäik (tööandja nimi, ametikoht, töötamise periood);

5) milliseks tähtajaks soovib taotleja tööluba saada või pikendada;

6) andmed kehtiva tööloa kohta (number, kehtivusaeg);

7) tööandja nimi, aadress, telefoninumber ja registreerimisnumber;

8) töökoha aadress ja telefoninumber;

9) sõlmitava lepingu liik (tööleping, tööettevõtu leping, muu leping);

10) tööle asumise aeg ja töökohustuste lõppemise aeg;

11) ametikoht;

12) peamised töökohustused;

13) tööaja kestus nädalas;

14) puhkuse kestus;

15) töötasu orienteeruv suurus (garanteeritav töötasumiinimum);

16) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, väljaandmise aeg, kehtivusaeg, väljaandja).

136. Tööloa või selle pikendamise taotlemisel (välja arvatud juhul, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ja tööluba välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 alusel või nimetatud alusel antud elamis- ja tööloa pikendamist) esitatakse tööloa taotluses järgmised andmed:

1) tööloa või selle pikendamise taotlemise põhjus (töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana; töötamine töölepingu alusel; töötamine tööettevõtu lepingu alusel, töötamine muu lepingu alusel);

2) milliseks tähtajaks soovib taotleja tööluba saada või pikendada (alguse ja lõpu kuupäev);

3) andmed kehtiva tööloa kohta (number, kehtivusaeg);

4) tööandja nimi, aadress, telefoninumber ja registreerimisnumber;

5) tööandja tegevusalad (lühike kirjeldus);

6) töökoha aadress ja telefoninumber;

7) ametikoht ja peamised töökohustused;

8) sõlmitava lepingu liik (tööleping, tööettevõtu leping, muu leping);

9) tööle asumise aeg ja töökohustuste lõppemise aeg;

10) peamised töökohustused;

11) tööaja kestus nädalas;

12) puhkuse kestus;

13) töötasu orienteeruv suurus (garanteeritav töötasumiinimum);

14) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, väljaandmise aeg, kehtivusaeg, väljaandja).

137. Käesoleva korra punkti 36 alapunktis 2 ja punkti 42 alapunktis 2 nimetatud kutses esitatakse järgmised andmed:

1) eesnimed;

2) perekonnanimed;

3) endine nimi (endised nimed);

4) sünniaeg (päev, kuu, aasta);

5) isikukood;

6) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);

7) andmed elukoha kohta Eestis (aadress, elamispinna suurus, tubade arv, elamispinna omaniku või valdaja nimi, andmed isikute kohta, kes elavad sellel elamispinnal (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe kutsujaga));

8) ülalpeetavad (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe kutsujaga);

9) andmed õppimise, töö- või teenistuskoha kohta (asutus, selle aadress, ametikoht, mis ajast alates taotleja töötab selles asutuses);

10) andmed legaalse sissetuleku allika(te) ja suuruse kohta;

11) andmed Eestis elamise aja kohta (mis ajast elab Eestis);

12) andmed abielu sõlmimise aja ja koha, taotleja ja kutsuja ühiste laste (nimi, sünniaeg), kutsuja laste (nimi, sünniaeg), kutsuja ülalpeetavate (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe kutsujaga), taotleja ja kutsuja vaheliste majanduslike sidemete, taotleja ja kutsuja teineteise külastamise, taotleja ja kutsuja varasemate abielude kohta (jah/ei, mitu korda), kui kutsuja kutsub enda juurde elama abikaasat;

13) andmed teise vanema kohta (nimi, kodakondsus, elukoht), kui kutsuja kutsub enda juurde elama alla 15-aastast last;

14) andmed vanema või vanavanema hooldamise vajaduse kohta (mis ajast vajab hooldamist ja missugust hooldamist vajab, kes hooldab vanemat või vanavanemat praegu, miks ei ole vanemal või vanavanemal võimalik saada hooldamist asukohariigis, kas kutsuja on vanemat või vanavanemat varem hooldanud), kui kutsuja kutsub enda juurde elama vanemat või vanavanemat;

15) andmed välismaalase kohta, keda kutsuja kutsub enda juurde elama (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg, Eesti isikukood (kui see on olemas), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress);

16) andmed välismaalase, keda kutsuja kutsub enda juurde elama, Eestis elamisega seotud kulude katmise kohta (kulud kaetakse kutsuja sissetulekutest või taotleja sissetulekutest või kutsuja ja taotleja sissetulekutest, sissetulekute suurus, regulaarsus, allikad).

138. Taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist välismaalaste seaduse paragrahvi 21 alusel, esitab tähtajalise elamisloa taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 ning punktides 131, 132, 133 või 134 loetletud andmetele elulookirjelduse, kus on ära näidatud Eestisse saabumise asjaolud, andmed õppimise ja töötamise kohta alates Eestisse asumise ajast.

139. Taotleja, kes töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes või on kokkuleppejärgses nimekirjas või kelle abikaasa, vanem või laps on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses, või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja on sealt reservi või erru arvatud või töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal või on osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu, esitab tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluses lisaks käesoleva korra punktis 130 ning punktides 131, 132, 133, või 134 loetletud andmetele järgmised andmed:

1) isanimi;

2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, kes selle andis ja millega), koosseis;

3) varjunimi ja kasutamise aeg;

4) andmed erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);

5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži ala eriväljaõppe või eriettevalmistuse kohta;

6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riigi nimi, osalemise alguse ja lõpu kuupäev, ametikoht(-kohad), ülesanded);

7) reservi arvamise aeg (päev, kuu, aasta);

8) erru minemise aeg (päev, kuu, aasta);

9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise alguse ja lõpu kuupäevad, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

140. Alalise elamisloa taotlemisel esitatakse taotluses järgmised andmed:

1) eesnimed;

2) perekonnanimed;

3) endine perekonnanimi (endised perekonnanimed)

4) sugu;

5) sünniaeg (päev, kuu, aasta);

6) kodakondsus;

7) isikukood;

8) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);

9) kehtiva elamisloa number;

10) kehtivusaeg (päev, kuu, aasta);

11) elukoha aadress (maakond, linn/vald, küla/tänav);

12) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, kehtivusaeg, väljaandja);

13) legaalse sissetuleku allikas (allikad) ja suurus;

14) andmed perekonnaliikmete ja lähedaste sugulaste kohta (eesnimi, perekonnanimi, sugulusaste, sünniaeg, elukoht, kodakondsus).

Taotleja kinnitab oma allkirjaga esitatud andmete õigust.

1401. Alalise elamisloa taotlemisel välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 31 alusel esitatakse taotluses järgmised andmed:

1) eesnimed;

2) perekonnanimed;

3) endised perekonnanimed;

4) sugu;

5) sünniaeg (päev, kuu, aasta);

6) kodakondsus;

7) Eesti isikukood;

8) andmed elamisloa omamise kohta Eestis (jah/ei);

9) elukoha aadress (maakond, linn/vald, tänav, maja, korter/küla, telefon, faks, e-post);

10) kehtiva elamisloa number ja kehtivusaeg (kui elamisluba on olemas);

11) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, kehtivusaeg, väljaandja), kui see on taotlejal olemas;

12) andmed sünnitunnistuse kohta;

13) andmed vanemate ja perekonnaliikmete kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga).

Taotluse esitaja kinnitab oma allkirjaga esitatud andmete õigsust.

141. Elamis- või tööloa isikliku sooviavalduse alusel tühistamise sooviavalduses esitatakse järgmised andmed:

1) eesnimi;

2) perekonnanimi;

3) elamisloa number (kui taotletakse elamisloa tühistamist);

4) tööloa number (kui taotletakse tööloa tühistamist);

5) soovitav elamis- või tööloa tühistamise kuupäev;

6) elamis- või tööloa tühistamise põhjus.

IX. ENNE KÄESOLEVA KORRA JÕUSTUMIST VASTUVÕETUD TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE

142. Enne käesoleva korra jõustumist esitatud ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt registreeritud ja menetlusse võetud taotluste läbivaatamisel kohaldatakse käesolevas korras sätestatut koos käesoleva korra punktides 143 ja 144 kehtestatud erisustega. Enne käesoleva korra jõustumist esitatud taotlusele ei kohaldata käesoleva korra II, IV, VI ja VIII peatükis kehtestatud dokumendinõudeid.

143. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet lõpetab enne käesoleva korra jõustumist esitatud taotluse menetlemise, kui:

1) taotlusele lisatud dokumendid on võltsitud või sisaldavad ebaõigeid andmeid;

2) taotleja poolt esitatud samasisuline taotlus on menetluses;

3) taotluse esitamisel rikuti taotluse esitamise ajal kehtinud taotluse esitamise korda;

4) taotleja on esitanud kirjaliku avalduse taotlusest loobumise kohta;

5) taotleja on surnud, surnuks või teadmata kadunuks tunnistatud;

6) taotleja on saanud Eesti kodakondsuse.

144. Enne käesoleva korra jõustumist esitatud taotlus vaadatakse läbi ja tehakse otsus taotluse rahuldamise või selle rahuldamata jätmise kohta taotluse esitamise ajal kehtinud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui käesolev kord kehtestab selle taotluse läbivaatamiseks lühema tähtaja.

Siseminister Tarmo LOODUS
Source: Provided by the Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn


RETURN