Return to HomepageAVALDATUD :

RT I 1998, 57, 859

REDAKTSIOON :

RK s 17.05.2000 jõust.05.06.2000

RT I 2000, 40, 255

RK s 18.05.1999 jõust.20.06.1999

RT I 1999, 51, 550

RK s 10.02.99 jõust.21.03.99

RT I 1999, 24, 358

ERAKOOLISEADUS

Vastu võetud 3. juunil 1998. a

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

………………

Paragrahv 6. Põhikiri

(1) Erakooli põhikirjas märgitakse:
1) kooli nimi;
2) kooli asukoht;
3) kooli struktuur;
4) direktori, juhataja või rektori (edaspidi direktor) ja nõukogu pädevus ning ülesanded;
5) nõukogu, kolleegiumi, hoolekogu või muu kollegiaalse juhtorgani (edaspidi nõukogu) liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus;
6) põhikirja muutmise kord;
7) haridustase või hariduse liik (alus-, põhi-, kesk-, kutse-, kõrg-, huviala- või täiendusharidus) ja õppeasutuse liik;
8) õppekorralduse alused;
9) lapse, õpilase või üliõpilase (edaspidi õpilane) erakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord;
10) õpilase õigused ja kohustused;
11) pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
12) õppekeel ja asjaajamiskeel;
13) õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord;
14) tegevuse lõpetamise kord.

(2) Erakooli põhikirja kinnitab omanik ja see jõustub erakooli kandmisel Haridusministeeriumi õppeasutuste registrisse.

…………….

Paragrahv 15. Õppekeel ja asjaajamiskeel

(1) Õppekeel määratakse erakooli põhikirjas.

(2) Põhikoolis ja gümnaasiumis, kus eesti keel ei ole õppekeeleks, on eesti keele õpe kohustuslik riikliku õppekavaga määratud mahus, et lõpetaja võiks järgmisel haridustasemel jätkata õpinguid eesti keeles.

(3) Kutseõppeasutuses, kus eesti keel ei ole õppekeeleks, on eesti keele õpe kohustuslik kutse-, eri- ja ametiala riikliku õppekavaga määratud mahus, mis tagab vajalikul tasemel eesti keele oskuse omandatud erialal töötamiseks.

(4) Erakooli asjaajamiskeel on eesti keel. Erakoolis, kus eesti keel ei ole õppekeeleks, võib sisemise asjaajamise keelena kasutada eesti keele kõrval erakooli õppekeelt või mõnda muud võõrkeelt.

…………….

Riigikogu esimees Toomas SAVI


RETURN