Return to HomepageAVALDATUD :

RT I 1999, 66, 656

REDAKTSIOON :

VV m 09.10.2001 Nr.316 jõust.20.10.2001 RT I 2001, 82, 491

VV m 24.04.2001 Nr.150 jõust.01.05.2001 RT I 2001, 41, 229

Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1999. a määrus nr 249

Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 51 lõigete 4 ja 5 alusel ning lähtudes avaliku teenistuse seaduse (1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 93 lõikest 3, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) "Avalikele teenistujatele ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajatele, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatele ning arstina, farmatseudina või psühholoogina äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses töötavatele või samal tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele isikutele kohustuslikud eesti keele oskuse tasemed" (juurde lisatud);
2) "Eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatus ja kord" (juurde lisatud);
3) eesti keele oskuse tunnistuse vorm (juurde lisatud).

2. Asendada Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1996. a määrusega nr 293 (RT I 1996, 82, 1461) kinnitatud "Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete" punktis 24 sõnad "Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1996. a määrusega nr 31 "Isikutega tööalaselt suhtlevatele riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teenistujatele ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele eesti keele valdamise ja kasutamise nõuete kehtestamine" (RT I 1996, 8, 168)" sõnadega "keeleseadusega (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275)".

3. Tunnistada kehtetuks:
1) Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1993. a määrus nr 204 "Riigikeelt mittevaldavatele täiskasvanud elanikele eesti keele õpetamise korra kohta" (RT I 1993, 47, 649; 1996, 41, 798);
2) Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1995. a määrus nr 168 "Tööalase riigikeeleoskuse eksami korraldamine" (RT I 1995, 41, 598);
3) Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1996. a määrusega nr 31 (RT I 1996, 8, 168) kinnitatud "Isikutega tööalaselt suhtlevatele riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teenistujatele ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele eesti keele valdamise ja kasutamise nõuete" punktid 1-5.

4. Kehtestada eraldi määrusega kohustuslikud eesti keele oskuse tasemed äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei tööta või ei tegutse arstina, farmatseudina või psühholoogina.

5. Kuni käesoleva määruse punktis 4 nimetatud määruse jõustumiseni kohaldada äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei tööta või ei tegutse arstina, farmatseudina või psühholoogina, Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1996. a määrusega nr 31 kinnitatud "Isikutega tööalaselt suhtlevatele riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teenistujatele ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele eesti keele valdamise ja kasutamise nõuete punkte 6-10".

6. Kuni 1. juulini 2002. a loetakse tööalase eesti keele oskuse kategooriad A, B ja C vastavateks kohustuslikule eesti keele oskuse algtasemele, tööalase eesti keele oskuse kategooria D vastavaks kohustuslikule eesti keele oskuse kesktasemele ning tööalase eesti keele oskuse kategooriad E ja F vastavateks kohustuslikule eesti keele oskuse kõrgtasemele.
(VV m 09.10.2001 Nr.316 jõust.20.10.2001 - RT I 2001, 82, 491)  

Peaminister Mart Laar
Haridusminister Tõnis Lukas
Riigisekretär Aino Lepik von Wiren

AVALIKELE TEENISTUJATELE NING VALITSUSASUTUSTE HALLATAVATE RIIGIASUTUSTE JA KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUSE TÖÖTAJATELE, AVALIK-ÕIGUSLIKE JURIIDILISTE ISIKUTE JA NENDE ASUTUSTE TÖÖTAJATELE NING ARSTINA, FARMATSEUDINA VÕI PSÜHHOLOOGINA ÄRIÜHINGUS, MITTETULUNDUSÜHINGUS JA SIHTASUTUSES TÖÖTAVATELE VÕI SAMAL TEGEVUSALAL FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJATENA TEGUTSEVATELE ISIKUTELE KOHUSTUSLIKUD EESTI KEELE OSKUSE TASEMED

I. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevaga kehtestatakse eesti keele oskuse (edaspidi keeleoskus) kohustuslik tase:
1) avalikele teenistujatele, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatele, lähtudes avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist ja töö iseloomust;
2) elu, tervise ja turvalisuse kaitse huvides arstina, farmatseudina või psühholoogina äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses töötavatele või samal tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele isikutele.
11. Keeleoskuse kohustuslik tase kaadrisõduritele, kaadriallohvitseridele ja kaadriohvitseridele on sätestatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eesti keele valdamise nõuetega kaadrisõdurile, kaadriallohvitserile ja kaadriohvitserile, käesolevatest eesti keele oskuse kohustuslikest tasemetest tulenevate erisustega.
(VV m 24.04.2001 Nr.150 jõust.01.05.2001 - RT I 2001, 41, 229)

II. KEELEOSKUSE ALGTASE

 2. Keeleoskust vähemalt algtasemel nõutakse avalikelt teenistujatelt ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatelt, samuti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on konkreetset laadi, keelekasutuskorrad on rutiinsed ja kirjalik töö piirdub tüüpdokumentidega.

3. Keeleoskust vähemalt algtasemel nõutakse:
1) abiteenistujatelt (v.a kantseleitöötajad);
2) (Kehtetu - VV m 24.04.2001 Nr.150 jõust.01.05.2001 - RT I 2001, 41, 229)

III. KEELEOSKUSE KESKTASE

 4. Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse avalikelt teenistujatelt ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ning kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatelt, samuti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised ja võivad olla seotud asjaajamise, allüksuse juhtimise ja koostööga ning kelle kirjaliku töö laadi on võimalik piiritleda.

5. Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse järgmistelt avalikelt teenistujatelt, kes on:
1) nooremametnikud (v.a juristid-asjaajajad, sekretärid-asjaajajad ja kohtuistungi sekretärid);
2) kantseleitöötajad.

6. Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse järgmistelt valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatelt ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatelt, kes on:
1) allasutuste, osakondade või muude struktuuriüksuste juhid ning nende asetäitjad;
2) kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad spetsialistid;
3) pedagoogid (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad);
4) velskrid ja meditsiiniõed.

7. Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse piiriametnikest nooremspetsialistidelt ja spetsialistidelt.
(VV m 24.04.2001 Nr.150 jõust.01.05.2001 - RT I 2001, 41, 229)  

IV. KEELEOSKUSE KÕRGTASE

8. Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse avalikelt teenistujatelt ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatelt, samuti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on seotud üksuse juhtimise, tegevuse kavandamise ja koordineerimisega, samuti nõustamise, avalike ettekannete, sõnavõttude ja ametlike kirjalike tekstide koostamisega.

9. Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse järgmistelt avalikelt teenistujatelt:
1) kõrgemad ametnikud;
2) vanemametnikud;
3) juristid-asjaajajad, sekretärid-asjaajajad ja kohtuistungi sekretärid.

10. Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse järgmistelt valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatelt ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatelt, kes on:
1) asutuste juhid ja nende asetäitjad;
2) arstid, psühholoogid ja farmatseudid;
3) õppeasutuste juhid ja nende asetäitjad, eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad.

11. Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse kohtunikelt ja notaritelt ning piiriametnikest vanemspetsialistidelt, jaoskonna- ja osakonnaülematelt.
(VV m 24.04.2001 Nr.150 jõust.01.05.2001 - RT I 2001, 41, 229)

12. Elu, tervise ja turvalisuse kaitse huvides nõutakse keeleoskust kõrgtasemel arstina, farmatseudina või psühholoogina äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses töötavatelt või samal tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatelt isikutelt.

Haridusminister Tõnis Lukas

EESTI KEELE TASEMEEKSAMI EELSETE KONSULTATSIOONIDE ULATUS JA KORD

 1. Käesolevas korras sätestatakse eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) eelsete konsultatsioonide andmise ulatus ja kord.

2. Eesti keele tasemeeksamile registreerunud isikul on õigus saada rühmakonsultatsiooni vormis eksamieelseid tasuta konsultatsioone (edaspidi konsultatsioon) kuue tunni ulatuses.

3. Konsultatsioonide eesmärk on anda eksamile registreerunud isikule teavet eksami nõuete ja üksikasjade kohta ning nõustada teda eksamitaseme valikul.

4. Eksamimaterjalide väljatöötamise, konsultatsioonide finantseerimise ning konsultantide metoodilise juhendamise korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

5. Konsultatsioonide läbiviimist finantseeritakse vastavalt konsulteeritavate arvule ja konsulteerimise maksumusele.

6. Konsultatsioone annavad kõrgharidusega filoloogid, kes on saanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse korraldatud väljaõppe.

7. Konsultatsioonirühma suurus on 10 kuni 15 inimest.

Haridusminister Tõnis Lukas


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN