Return to HomepageEesti kirjakeele normi kehtestamise korra kinnitamine

Vabariigi Valitsuse määrus 3. oktoobrist 1995. Nr. 323.
jõustumiskuupäev 14.10.1995

Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334) paragrahvi 1 lõike 2 rakendamiseks Vabariigi Valitsus määrab:
Kinnitada "Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord" (juurde lisatud).

Välisminister
peaministri ülesannetes Riivo SINIJÄRV
Kultuuri- ja haridusminister Peeter KREITZBERG
Riigisekretär Uno VEERING

Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord

1. Eesti kirjakeele normi (edaspidi - kirjakeele norm) all mõistetakse õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteemi, mis peab tagama ametliku keelekasutuse ühtluse ning selguse.

2. Kirjakeele norm on määratud häälduse, õigekirjutuse, sõnamoodustuse ja sõnamuutmise osas õigekeelsussõnaraamatu uusima väljaandega, normatiivsete grammatikatega ning vabariikliku õigekeelsuskomisjoni või Emakeele Seltsi keeletoimkonna normingute ja otsustega.

Oskussõnavara osas täiendavad ja täpsustavad kirjakeele normi terministandardid ja oskussõnastikud, mis on koostatud Eesti Keele Instituudis või terminoloogiakomisjonides kooskõlastatult Eesti Keele Instituudiga.

Nimede osas täiendavad ja täpsustavad kirjakeele normi vastavad õigusaktid.

3. Kirjakeele normi muudetakse ja täiendatakse normi määramisega samal alusel.

4. Kirjakeele normi valdamine kuulub keeleseadusega ettenähtud juhtudel töötaja kutseoskuse hulka.

5. Kirjakeele normi alal annavad nõu Eesti Keele Instituut ja Keeleinspektsioon. (VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.97)

6. Kirjakeele normi järgimist eesti keele ametlikus kasutuses kontrollib Keeleinspektsioon. (VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.97)


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN