Return to HomepageREDAKTSIOON :
Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002

Eesti keele tasemeeksami läbiviimise korra kinnitamine

Haridusministri 1. juuli 1999. a määrus nr 41
jõustumiskuupäev 18.07.1999

Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334: 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275) paragrahvi 51 lõike 1 alusel haridusminister määrab:
1. Kinnitada "Eesti keele tasemeeksami läbiviimise kord" (juurde lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks kultuuri- ja haridusministri 9. juuli 1993. a määrus nr 10 "Riigikeelt mittevaldavale täiskasvanud elanikkonnale eesti keele õpetamise korraldamine" (RTL 1993, 16, lk 438).  

Minister Tõnis LUKAS
Kantsler Peep RATAS  

EESTI KEELE TASEMEEKSAMI LÄBIVIIMISE KORD
I. ÜLDSÄTTED
 

1. Käesolevas korras sätestatakse eesti keele tasemeeksamile (edaspidi eksam) registreerimise ja eksami läbiviimise, erivajadustega isikute eksamineerimise, eksamitulemuste hindamise ja vormistamise ning avalduste, kaebuste ja eriarvamuste lahendamise kord.

2. Eksameid korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi REKK).
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)

3. Eksamikorralduse parandamiseks ja eksamisüsteemi arendamiseks teeb haridusministrile ettepanekuid haridusministri nõuandev komisjon.

4. Eksamil kontrollitakse nelja osaoskust:
1) kuuldu mõistmine;
2) loetu mõistmine;
3) kirjutamine;
4) kõnelemine.

5. Eksam toimub testi vormis.

6. Testid koostatakse kolme keeleoskustaseme jaoks:
1) algtase;
2) kesktase;
3) kõrgtase.  

II. RIIKLIK EKSAMIKOMISJON  

7. Riiklike eksamikomisjonide (edaspidi eksamikomisjon) koosseisu kinnitab haridusminister käskkirjaga.
8. Eksamikomisjoni koosseisu kuulub kaks eksaminaatorit, kellest üks on eksamikomisjoni esimees.

9. Eksaminaator on kõrgharidusega filoloog.

10. Eksaminaatorite tööd tasustatakse vastavalt eksamineeritud isikute arvule. Eksaminaatorite sõidukulud hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale.

11. Eksaminaatorite välja- ja täiendõpet korraldab REKK.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)  

III. EKSAMIMATERJALID  

12. Testi vormi väljatöötamise tagab REKK. Testi vorm avaldatakse näidismaterjalina ning sellega määratakse testi struktuur, ülesannete tüübid, arv ja täitmise aeg.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

13. REKK tagab igaks eksamiks uue testiversiooni.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

14. Eksamimaterjalide eest vastutab REKK. Ülesannete- ja testisaladust on kohustatud hoidma testi koostajad, eksaminaatorid ja teised testidega ametialaselt kokkupuutuvad isikud.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)  

IV. EKSAMILE REGISTREERIMINE  

15. Eksamile registreeritakse avalikult teatavaks tehtud eksamipunktides.

16. Eksamile registreeruja esitab:
1) kirjaliku avalduse;
2) isikut tõendava dokumendi ärakirja;
3) nägemis-, kuulmis-, kõne- või kehapuudega isik (edaspidi erivajadustega isik) puuet tõendava dokumendi.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)

17. Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Korduseksamit saab sooritada kolme kuu möödumisel eksami sooritamisest.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

18. Eksamile registreerimisel antakse registreerujale eksamikorraldust ja eksamieelseid konsultatsioone tutvustav teabeleht.

19. Eksamile registreerunud isikule teatab REKK eksami toimumise aja ja koha kirjalikult 30 päeva jooksul arvates avalduse esitamisest.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)  

V. EKSAMI LÄBIVIIMISE KORD  

20. Eksam toimub üks kord kuus kõigis eksamipunktides samal päeval.

21. Eksam toimub eksamipunktides, kuhu on registreerunud vähemalt 10 inimest. Kui eksamipunkti on kuu aja jooksul registreerunud vähem kui kümme inimest, siis selles eksamipunktis eksamit ei toimu ja REKK pakub eksamile registreerunutele võimalust sooritada eksam lähimas eksamipunktis. Eksamirühma suuruseks on kuni 18 inimest.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

22. REKK valmistab ette Eksamimaterjalide komplekti ning korraldab selle toimetamise eksamipunkti. Eksamimaterjalide komplektis on:
1) saatekiri eksamitööde üleandmise kohta eksamipunkti kontaktisikule;
2) saatekiri eksamitööde üleandmise kohta REKK-le;
3) turvaümbrikus eksamitööd;
4) protokolli vorm eesti keele tasemeeksami toimumise kohta;
5) protokolli vorm eesti keele tasemeeksami tööde üleandmise kohta;
6) hindamisprotokolli vorm (eksami suulise osa ja kirjaliku osa kohta);
7) eksamitööde tagasisaatmise ümbrik;
8) protokollide tagasisaatmise ümbrik.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

23. Eksamile lubatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

24. Enne eksami algust on eksamikomisjon kohustatud tutvustama eksamineeritavatele eksami korda.

25. Eksamiruumis on eksami sooritamise ajal õigus viibida lisaks eksamineeritavatele ja eksamikomisjoni liikmetele REKK, Haridusministeeriumi ning haridusministri nõuandva komisjoni esindajatel.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )  

VI. HINDAMINE JA EKSAMITULEMUSTE VORMISTAMINE  

26. Eksami sooritamist hindab eksamikomisjon REKK direktori käskkirjaga kinnitatud hindamisjuhendi järgi.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)

27. Eksam on sooritatud, kui eksamineeritav on kogunud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast.

28. Eksamitulemuse vormistab eksamikomisjon eksamiprotokollides (edaspidi protokoll).

29. Protokollidele kirjutavad alla eksamikomisjoni esimees ja liige. Eksamikomisjoni liikme eriarvamus kantakse protokolli.

30. Eksamitulemuse teatab REKK eksamineeritavale 30 päeva jooksul arvates eksami toimumisest.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

31. Eksamikomisjon saadab pärast hindamist eksamimaterjalid REKK-le.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)

32. Eksami sooritanud isikutele vormistab REKK protokollide alusel eesti keele oskuse tunnistuse.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

33. (Kehtetu - Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002)

34. Tunnistuse saab eksami sooritanud isik kätte allkirja vastu.

35. REKK säilitab eksamimaterjale viis aastat.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )  

VII. ERIVAJADUSTEGA ISIKU EKSAMINEERIMINE  

36. Erivajadustega isiku keeleoskuse kontrollimisel võib:
1) võimaldada erivajadustega isikul sooritada eksam teistest erineval ajal;
2) vabastada erivajadustega isik nende ülesannete lahendamisest, mille sooritamist tema puue ei võimalda.

37. Erivajadustega isiku eksamineerimisel lisatakse protokollile puuet tõendava dokumendi koopia.  

VIII. AVALDUSTE JA ERIARVAMUSTE LAHENDAMINE  

38. Isikul on õigus esitada REKK direktorile avaldus eksamikomisjoni töö kohta ning vaidlustada oma eksamitulemus kümne tööpäeva jooksul arvates selle teadasaamisest.
(Haridusmin m 05.04.2002 Nr.30 jõust.14.04.2002 )

39. Avaldusi ja eksamikomisjoni liikmete eriarvamusi lahendab apellatsioonikomisjon.

40. Apellatsioonikomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab haridusminister käskkirjaga.

41. Apellatsioonikomisjon vaatab esitatud avaldused ja eriarvamused läbi ning teatab oma otsusest kirjalikult avalduse või eriarvamuse esitajale 30 päeva jooksul arvates nende saamisest.


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN