Return to HomepageKeeleseaduse täitmise kontrolli korra kehtestamine

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996. a. määrus nr. 161
jõustumiskuupäev 02.07.1996

Lähtudes keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739;40, 773) paragrahvist 28, Vabariigi Valitsus määrab:
Kinnitada "Keeleseaduse täitmise kontrolli kord" (juurde lisatud).

Peaminister Tiit VÄHI
Haridusminister Jaak AAVIKSOO
Riigisekretär Uno VEERING

Keeleseaduse täitmise kontrolli kord

1. Keeleseaduse täitmise kontrolli ja keelealast järelevalvet teostavad Keeleinspektsiooni inspektorid (edaspidi keeleametnikud), lähtudes keeleseadusest ja teistest keelekasutust reguleerivatest õigusaktidest.
(VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.97)

2. Keeleametnikud kohaldavad keelealaste õiguserikkumiste puhul haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1995, 76-78, 1345; 83, 1441; 1996, 3, 56 ja 57; 26, 528; 31, 631) või käesolevas korras esitatud mõjutusvahendeid.

3. Keeleseaduse ja teiste keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise järelevalve teostamisel kontrollivad keeleametnikud eesti keele kasutamise nõuete järgimist:

1) riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse või nende hallatavate asutuste, samuti äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse asjaajamises, kirjavahetuses, aruandluses, isikutega suhtlemises või töötajatele tööalase teabe edastamisel;

2) riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse või nende hallatavate asutuste, samuti äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse pitsatitel, templitel või kirjaplankidel;

3) avaliku teabe edastamisel siltidel, viitadel, kuulutustel, teadaannetes, reklaamis; eestikeelse tõlke olemasolu audiovisuaalsete teoste esitamisel; raadio- või telejaamade võõrkeelsete saadete edastamisel või avalikkusele suunatud rahvusvaheliste ürituste korraldamisel;

4) kaupade ja teenuste müügil ning nende varustamisel eestikeelse märgistuse või kasutusjuhendiga;

5) riiklike registrimärkide tähekombinatsioonides;

6) Eesti koha-, kodaniku, asja-, äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse nime ametlikus kasutuses (isikutele väljastatavates dokumentides, nimede kandmisel riiklikesse registritesse jne.);

7) kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses;

8) Eesti kaitsejõududes.

4. Keeleametnikud kontrollivad võõrkeelte kasutamise nõuete täitmist tööalases suhtlemises ja informatsiooni edastamisel:

1) teenuste ja kaupade tarbijaile turismiasutustes ja infobüroodes;

2) tollis, riigipiiri või ajutise kontrolljoone ületamisel, rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadamates, rongi-, lennu-, autobussijaamades või rahvusvaheliste liinide liiklusvahendites;

3) vähemusrahvuskeelse sisemise asjaajamiskeelega kohalikus omavalitsuses või kultuuriomavalitsuses;

4) kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses.

5. Keeleametnikud kontrollivad ametliku keelekasutuse vastavust eesti kirjakeele normile:

1) avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel, teadaannetes või reklaamis;

2) nimede kirjutamisel vastavalt kehtestatud ümberkirjutusreeglitele mitteladina tähestikke kasutavates keeltes või mitteladina tähestikke kasutavatesse keeltesse.

6. Keeleametnikud kontrollivad riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse teenistujatele, samuti riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste ning äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötajatele keeleoskusnõuete kehtestamist.

7. Keeleametnikul on õigus:

1) nõuda riigiasutuselt, kohalikult omavalitsuselt või nende hallatavatelt asutustelt, samuti äriühingult, mittetulundusühingult või sihtasutuselt järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid;

2) teha riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse või nende hallatavate asutuste, samuti äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse ametiisikutele või töötajatele hoiatusi või ettekirjutusi, anda otsuseid konkreetsete õiguserikkumiste kohta ja määrata õiguserikkumise kõrvaldamise tähtaegu;

3) kontrollida töötajate keeleoskustunnistusi ja vajadusel teha ettepanek töötaja suunamiseks korduseksamile;

4) teha ettepanek lõpetada töötajaga tööleping või tühistada teenistuja ametisse määramine, kui ta ei oska eesti keelt nõutaval tasemel;

5) keeleametniku poolt käesoleva punkti alapunktis 2 nimetatud ettekirjutuse või hoiatusega määratud õiguserikkumise kõrvaldamise tähtaja eiramise korral koostada protokoll ja määrata rahatrahv haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvi 132 lõikes 3 (eestikeelse teabe osas), paragrahvi 134 lõikes 2 (eestikeelse teabe osas) ja paragrahvis 170 sätestatud juhtudel ja ulatuses ning paragrahvi 265 lõike 1 alusel;

6) teha ettepanek halduskaristuse kohaldamiseks isikule, kelle suhtes kehtib distsiplinaar- või teenistusmäärustik.

8. Keeleametnik on kohustatud:

1) keeleseaduse ja teiste keelekasutust reguleerivate õigusaktide järelevalve teostamisel end esitlema ja esitama ametitõendi;

2) registreerima keeleseaduse ja teiste keelekasutust reguleerivate õigusaktide rikkumise juhtumid vastavalt Keeleinspektsiooni peadirektori poolt kehtestatud korrale;
(VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.97)

3) hoidma talle ametikohustuste täitmisel teatavaks saanud äri- ja kutsesaladusi ning konfidentsiaalset informatsiooni.

9. Isikul on õigus esitada kaebus Keeleinspektsiooni peadirektorile käesoleva korra punkti 7 alapunktis 2 loetletud toimingute vaidlustamiseks 10 kalendripäeva jooksul, arvates toimingu tegemise päevast, kusjuures kaebuse esitamine peatab toimingu täitmise kuni vaidluse lahendamiseni, kuid ei piira isiku õigust pöörduda kohtu poole oma õiguste kaitseks.
(VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.979

10. Keeleinspektsiooni peadirektor on kohustatud vastama isiku kaebusele ühe kuu jooksul, arvates kaebuse esitamise päevast.
(VV m 23.10.97 Nr.203 jõust.01.11.97)


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN