Return to HomepageEesti Vabariigi töölepingu seadus
Väljavõtted
Ülemnõukogu 15.04.1992 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.1992
(RT1 1992, 15/16, 241)

…………………….

Paragrahv 10. Seadusevastane eelistamine ja õiguste piiramine
(1) Seadusevastane on eeliste lubamine ja andmine ning õiguste piiramine sõltuvalt töötaja või tööandja soost, rahvusest, nahavärvist, rassist, emakeelest, sotsiaalsest päritolust, ühiskondlikust seisundist, varasemast tegevusest, usulistest, poliitilistest või muudest veendumustest ja suhtest kaitseteenistuse kohustusse. Samuti on seadusevastane töötaja või tööandja õiguste piiramine sõltuvalt perekonnaseisust, perekondlikest kohustustest, kuuluvusest kodanike ühendustesse ning töötajate või tööandjate huvide esindamisest.
(2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikega ei ole vastuolus:
1) eeliste lubamine ja andmine seoses raseduse või laste kasvatamisega;
2) tööle võtmisel ja tööülesannete andmisel töötaja soo arvesse võtmine, kui see on möödapääsmatu töö iseloomu või töötingimuste tõttu;
3) töötajale usuliste vajaduste rahuldamiseks sobiva töö- ja puhkeajare˛iimi võimaldamine;
4) tööks vajaliku keelteoskuse nõudmine ja keelte valdamise eest hüvede andmine.

…………………….

Paragrahv 49. Tööandja kohustused
Tööandja on kohustatud:

…………………….

51) korraldama oma kulul tööalast koolitust, kui ta ise muudab tööks vajalike kutseoskuste (sealhulgas riigikeele ja võõrkeelte oskuse) nõudeid;
(RK s 14.06.2000 jõust.10.07.2000 - RT I 2000, 51, 327)

…………………….

Paragrahv 101. Töölepingu lõpetamine töötaja mittevastavusel oma ametikohale või tehtavale tööle tööoskuse või tervise tõttu
(1) Tööandjal on õigus lõpetada tööleping paragrahvi 86 punktis 4 ettenähtud alusel, kui töötaja ei tule toime oma tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse või tervise tõttu. Tööandja võib töölepingu samal alusel lõpetada ka siis, kui:
1) töötajal puudus dokument, mille olemasolu on vastavale tööle lubamise kohustuslik eeltingimus;
2) töötaja ei vasta oma tööle või ametikohale ebapiisava keele- või suhtlemisoskuse tõttu;
3) töötaja ei täienda erialaseid teadmisi (sealhulgas riigikeele ja võõrkeelte oskust), kui see on tööks vajalik ja tööandja on talle selleks tingimused loonud vastavalt kokkulepitud korrale.
(RK s 14.06.2000 jõust.10.07.2000 - RT I 2000, 51, 327)

…………………….

(3) Töötaja kutseoskuse vastavust täidetavale ametikohale või tehtavale tööle hindab tööandja. Töötaja tervise vastavus määratakse kindlaks arsti otsusega. (4) Tööandja võib lõpetada paragrahvi 86 punktis 4 ettenähtud alusel töölepingu, kui töötajale ei ole võimalik pakkuda teist tööd või kui töötaja on keeldunud pakutud tööst.

…………………….
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm

RETURN