Return to HomepageRIIGIKOGU VALIMISE SEADUS

Vastu võetud 7. juunil 1994. a.

Paragrahv 1. Valimissüsteemi alused

Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel.

Paragrahv 2. Üldine valimisõigus

(1) Õigus valida on hääleõiguslikul Eesti kodanikul, kes valimiste päeval on vähemalt 18-aastane.

(2) Riigikogu liikmeks võib kandideerida hääleõiguslik Eesti kodanik, kes on valimiste päeval vähemalt 21-aastaneja kes valdab eesti keelt käesoleva seaduse paragrahvis 21 sätestatud tasemel.
(RK s 15.12.1998 jõust.01.05.1999 - RT I 1999, 1, 1)

Paragrahv 21. Keelenõuded

Riigikogu liikme eesti keele suuline ja kirjalik oskus peab tal võimaldama osa võtta Riigikogu tööst, see tähendab:

1) mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu;

2) teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis;

3) esitada arupärimisi ja küsimusi ning teha ettepanekuid;

4) suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.
(RK s 15.12.1998 jõust.01.05.1999 - RT I 1999, 1, 1)

.......................

Paragrahv 26. Kandidaatide ülesseadmine

(1) Riigikogu valimistel võib kandidaadiks üles seada iga hääleõigusliku Eesti kodaniku, kes vastab käesoleva seaduse paragrahvis 2 sätestatud nõuetele.

.......................

(12) Kandidaadi või kandidaatide nimekirja ülesseadmise vormikohasele esildisele peab ülesseadmisel olema lisatud:

1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane nõusolek tema ülesseadmiseks ja kandideerimiseks vastavas valimisringkonnas ülesseadja nimekirjas või üksikkandidaadina, samuti kinnitus, et kandidaat valdab eesti keelt käesoleva seaduse paragrahvis 2.1 sätestatud tasemel;
(RK s 27.10.98 jõust.13.11.98 - RT I 1998, 98/99, 1577;
RK s 15.12.1998 jõust.01.05.1999 - RT I 1999, 1, 1)

.......................

Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm


RETURN