Return to HomepageRIIGIKOGU VALIMISE SEADUS

Vastu võetud 7. juunil 1994. a.
jõustumiskuupäev 11.07.1994

Paragrahv 1. Valimissüsteemi alused
Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel.

Paragrahv 2. Üldine valimisõigus
(1) Õigus valida on hääleõiguslikul Eesti kodanikul, kes valimiste päeval on vähemalt 18-aastane.
(2) Riigikogu liikmeks võib kandideerida hääleõiguslik Eesti kodanik, kes on valimiste päeval vähemalt 21-aastane.
(RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)

Paragrahv 21. (Kehtetu - RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)

……………………..

Paragrahv 26. Kandidaatide ülesseadmine
(1) Riigikogu valimistel võib kandidaadiks üles seada iga hääleõigusliku Eesti kodaniku, kes vastab käesoleva seaduse paragrahvis 2 sätestatud nõuetele.

……………………..

(12) Kandidaadi või kandidaatide nimekirja ülesseadmise vormikohasele esildisele peab ülesseadmisel olema lisatud:
(RK s 17.11.98 jõust.24.11.98 )
1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane nõusolek tema ülesseadmiseks ja kandideerimiseks vastavas valimisringkonnas ülesseadja nimekirjas või üksikkandidaadina;
(RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)
2) kandidaadi omakäeliselt kirjutatud, kuupäevaga varustatud ja allkirjaga tõendatud süümevanne või teatis, millest nähtub, kellele, millega seoses ja millal ta vande varem on andnud;
3) kandidaadi isikuandmed.
(RK s 27.10.98 jõust.13.11.98)

……………………..
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm

RETURN