Return to HomepageKOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISE SEADUS

Vastu võetud 16. mail 1996. a.

.......................

Paragrahv 3. Üldine valimisõigus

(1) Hääleõiguslik on Eesti kodanik,

1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes elab püsivalt selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
3) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.


(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

(2) Hääleõiguslik on välismaalane,

1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes elab püsivalt selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
3) kes elab Eestis alalise elamisloa alusel;
4) kes on valimiste aasta 1. jaanuariks elanud seaduslikult vähemalt viis aastat vastava kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
5) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.

(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

(3) Kandideerimisõiguslik on Eesti kodanik,

1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes on kantud hiljemalt valimiste aasta 1. augustil valijate arvestuse pidamiseks asutatud riiklikku registrisse selles vallas või linnas;
3) kes valdab eesti keelt käesoleva seaduse paragrahvis 31 sätestatud tasemel;
4) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.


(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

(3.1) Täiendavatel valimistel või kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvatel valimistel on kandideerimisõiguslik Eesti kodanik,

1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes on kantud hiljemalt valimiste väljakuulutamise päeval valijate arvestuse pidamiseks asutatud riiklikku registrisse selles vallas või linnas;
3) kes valdab eesti keelt käesoleva seaduse paragrahvis 3.1 sätestatud tasemel;
4) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.


(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

Paragrahv 31. Keelenõuded

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme eesti keele suulineja kirjalik oskus peab tal võimaldama osa võtta volikogu tööst, see tähendab:

1) mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu;

2) teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis;

3) esitada küsimusi ning teha ettepanekuid;

4) suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.
(RK s 15.12.1998 jõust.01.05.1999 - RT I 1999, 1, 1)

.......................

Paragrahv 26. Kandidaatide registreerimiseks esitamine

.......................

(6) Üksikkandidaadi esitanud isik või erakonna või valimisliidu volitatud esindaja esitab kandidaadi või kandidaatide registreerimiseks valla või linna valimiskomisjonile Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohase avalduse ja kandidaatide nimekirja ning käesoleva paragrahvi lõikes 7 nõutud dokumendid. Üksikkandidaadi esitamisel märgitakse kandidaadi nimi esildises ja kandidaatide nimekirja ei esitata.

(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

(7) Avaldusele lisatakse kõigi kandidaatide kohta:

(RK s 16.06.1999 jõust.23.06.1999 - RT I 1999, 54, 581)

1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane nõusolek tema registreerimiseks esitamiseks ja kandideerimiseks vastavas valimisringkonnas registreerimiseks esitaja nimekirjas või üksikkandidaadina. Nõusolekus märgitakse ära kinnitus, et kandidaat on kantud Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse selles vallas või linnas ja valdab eesti keelt vähemalt käesoleva seaduse paragrahvis 31 sätestatud tasemel;

(RK s 15.12.1998 jõust.01.05.1999 - RT I 1999, 1, 1)

.......................
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm


RETURN