Return to HomepageKOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISE SEADUS
Vastu võetud 16. mail 1996. a.
jõustumiskuupäev 08.06.1996

……………………

Paragrahv 3. Üldine valimisõigus

(1) Hääleõiguslik on Eesti kodanik,
1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes elab püsivalt selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
3) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.

(2) Hääleõiguslik on välismaalane,
1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes elab püsivalt selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
3) kes elab Eestis alalise elamisloa alusel;
4) kes on valimiste aasta 1. jaanuariks elanud seaduslikult vähemalt viis aastat vastava kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil;
5) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.

(3) Kandideerimisõiguslik on Eesti kodanik,
1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes on kantud hiljemalt valimiste aasta 1. augustil valijate arvestuse pidamiseks asutatud riiklikku registrisse selles vallas või linnas;
3) (Kehtetu - RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)
4) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.

(31) Täiendavatel valimistel või kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvatel valimistel on kandideerimisõiguslik Eesti kodanik,
1) kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane;
2) kes on kantud hiljemalt valimiste väljakuulutamise päeval valijate arvestuse pidamiseks asutatud riiklikku registrisse selles vallas või linnas;
3) (Kehtetu - RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)
4) keda ei ole kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks.

Paragrahv 31. Keelenõuded
(Kehtetu - RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)

……………………

Paragrahv 26. Kandidaatide registreerimiseks esitamine

……………………

(6) Üksikkandidaadi esitanud isik või erakonna või valimisliidu volitatud esindaja esitab kandidaadi või kandidaatide registreerimiseks valla või linna valimiskomisjonile Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohase avalduse ja kandidaatide nimekirja ning käesoleva paragrahvi lõikes 7 nõutud dokumendid. Üksikkandidaadi esitamisel märgitakse kandidaadi nimi esildises ja kandidaatide nimekirja ei esitata.

(7) Avaldusele lisatakse kõigi kandidaatide kohta:
1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane nõusolek tema registreerimiseks esitamiseks ja kandideerimiseks vastavas valimisringkonnas registreerimiseks esitaja nimekirjas või üksikkandidaadina. Nõusolekus märgitakse ära kinnitus, et kandidaat on kantud Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse selles vallas või linnas;
(RK s 21.11.2001 jõust.23.12.2001)

……………………
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm

RETURN