Return to HomepageEESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUS

I. ÜLDSÄTTED

........................

Paragrahv 2. Hariduse mõiste, eesmärgid ja tasemed

........................

(2) Hariduse põhialustes lähtutakse üldinimlike ja rahvuslike väärtuste, isiksuse, usu- ja südametunnistuse vabaduse tunnustamisest.

(3) Hariduse eesmärk on:

1) luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis;

........................

Paragrahv 4. Haridussüsteemi korralduse põhimõtted

........................

(2) Eesti territooriumil tagavad riik ja kohalik omavalitsus võimaluse omandada avalikes haridusasutustes ja ülikoolides eestikeelne haridus kõigil haridustasemetel.

(3) Eesti Vabariik tagab eesti keele õpetamise kõigis muukeelsetes avalikes õppeasutustes ja muukeelsetes õpperühmades.

(4) Usuõpetuse õppimine ja õpetamine on vabatahtlik.

........................

Paragrahv 34.1. Riigikeeleõpetaja

Eesti keele õpetamise tagamiseks kõigis muukeelsetes avalikes õppeasutustes ja muukeelsetes õpperühmades seab Vabariigi Valitsus sisse riigikeeleõpetaja staatuse ja selle omistamise korra.
(RK s 04.11.97 jõust.30.11.97 - RT I 1997, 81, 1365)

........................

Tallinn, 23. märtsil 1992
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/index.htm


RETURN