Return to HomepageInformatsiooni edastamiseks teenuste ja kaupade tarbijatele ning tööalaseks suhtlemiseks võõrkeelte kasutamise korra kehtestamine

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1996. a. määrus nr. 32
Jõustumiskuupäev 07.02.1996

Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334) paragrahvi 18 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
Kinnitada "Informatsiooni edastamiseks teenuste ja kaupade tarbijatele ning tööalaseks suhtlemiseks võõrkeelte kasutamise kord" (juurde lisatud).

Peaminister Tiit VÄHI
Haridusminister Jaak AAVIKSOO
Riigisekretär Uno VEERING

Informatsiooni edastamiseks teenuste ja kaupade tarbijatele ning tööalaseks suhtlemiseks võõrkeelte kasutamise kord

I. Üldsätted

1. Informatsiooni edastamiseks teenuste ja kaupade tarbijatele ning tööalaseks suhtlemiseks võõrkeelte kasutamise kord (edaspidi kord) sätestab võõrkeelte kasutamise korra informatsiooni edastamiseks Eestit külastavatele isikutele teenuste ja kaupade tarbimisel ning Eestit külastavate isikutega tööalasel suhtlemisel.

2. Võõrkeelte arvu ja valiku (enamlevinud võõrkeel, sihtkohamaa või naabermaa keel) informatsiooni edastamiseks ning tööalaseks suhtlemiseks käesoleva korra punktis 1 märgitud juhtudel määrab vastava valdkonnaga tegelev ministeerium.

3. Tööandja kehtestab võõrkeelte oskusnõuded töötajatele, kelle töö on seotud informatsiooni edastamisega ning tööalase võõrkeelse suhtlemisega käesoleva korra punktis 1 märgitud juhtudel. Tööandja kehtestab võõrkeelte oskusnõuded töötaja ametijuhendis.

II. Informatsiooni edastamine tollis ja riigipiiri ületamisel

4. Piiri- ja tollikontrolli läbimiseks ning tolliformaalsuste täitmiseks vajalik informatsioon peab olema tõlgitud võõrkeelde.

5. Piiri-, tolli- ja sõidudokumentide eestikeelsele tekstile võib olla lisatud võõrkeelne tõlge.

6. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennu-, rongi- ja autobussijaamades, sadamates ning rahvusvahelistel liinidel sõitvates liiklusvahendites edastatakse informatsiooni eesti ja võõrkeeles.

III. Informatsiooni edastamine teenuste osutamisel

7. Turismi- ja teenindusettevõtetes, toitlustusasutustes ja infobüroodes kasutatavale eestikeelsele avalikule teabele (sildid, viidad, kuulutused, teadaanded, hinnakirjad, menüüd ja kataloogid) võib olla lisatud tõlkeid võõrkeelde.

8. Käesoleva korra punktis 7 nimetatud paikades pakutavad reklaamprospektid ja -brošüürid võivad olla võõrkeeltes.

9. Panga-, kindlustus- ja meditsiiniasutustes kasutatavale eestikeelsele avalikule teabele võib olla lisatud tõlkeid võõrkeelde.

10. Sideasutustes kasutatavale eestikeelsele avalikule teabele posti- ja elektersideteenuste ning pakiveo- ja kullerteenuste kohta võib olla lisatud tõlkeid võõrkeelde.

IV. Informatsiooni edastamine kaupade tarbijaile

11. Ekspordiks ette nähtud toidu- ja tarbekaupade käitlemise, kvaliteedi ja ohutuse märgistuses kasutatakse võõrkeeli, kusjuures toote märgistusele võib lisada "Made in Estonia".

12. Toidu- ja tarbekaupade hinnakirjade, reklaambrošüüride, kaubakataloogide ja muu teabe eestikeelsele tekstile võib lisada tõlkeid võõrkeelde.

V. Informatsiooni edastamine rahvusvaheliste ürituste korraldamisel

13. Rahvusvaheliste ürituste korraldamisel määrab võõrkeelte kasutamise korra ürituse korraldaja.

14. Avalikkusele suunatud rahvusvahelistel üritustel peab korraldaja tagama ettekannete tõlke eesti keelde.


Source: Riigi Teataja


RETURN