Return to HomepageAVALDATUD :
RT I 2000, 3, 16

Kodakondsuse seaduse paragrahvi 32 rakendamine

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määrus nr 434

Kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827) paragrahvi 32 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Lugeda Eesti kodaniku passi saamiseks esitatud avaldus Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduseks (edaspidi taotlus). Taotlus esitatakse taotleja elukohajärgsele Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalüksusele (edaspidi regionaalüksus).

2. Taotleja, kes soovib saada Eesti kodakondsust varem kehtinud kodakondsuse seaduse (RT 1938, 39, 357; 43, 404 ja 405 XVI) paragrahvi 6 alusel esitab:

1) taotluse (lisa 1);

2) isikut tõendava dokumendi ja selle kannetega lehekülgede koopia;

3) dokumendi, mis tõendab, et isik elas Eestis kaks aastat enne ja üks aasta pärast Eesti kodaniku passi saamise avalduse esitamist, ja selle koopia;

4) eestikeelse põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist tõendava dokumendi ja selle koopia või eesti keele oskuse tunnistuse;

5) foto (40×50 mm).

3. Taotleja, kes soovib saada Eesti kodakondsust varem kehtinud kodakondsuse seaduse paragrahvi 7 punkti 1 alusel esitab:

1) taotluse (lisa 1);

2) isikut tõendava dokumendi ja selle kannetega lehekülgede koopia;

3) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on eesti soost ja selle koopia;

4) foto (40×50 mm).

4. Taotleja tõendab eesti soosse kuulumist pädeva ametiasutuse dokumendiga, milles on kanne taotleja või tema vanema eesti rahvusesse kuulumise kohta. Taotlejal on õigus oma eesti soosse kuulumist tõendada mis tahes dokumendiga, mis tõendab taotleja või tema vanema(te) eesti päritolu.

5. Alla 15-aastase alaealise eest kirjutab taotlusele alla ning esitab taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse juht. Vanem esitab ühtlasi oma isikut tõendava dokumendi ja alaealise sünnitunnistuse ning nimetatud dokumentide koopiad. Eestkostja esitab oma isikut tõendava dokumendi, eestkoste määramist tõendava dokumendi ja alaealise sünnitunnistuse ning nimetatud dokumentide koopiad. Eestkosteasutus esitab eestkoste määramist tõendava dokumendi ja alaealise sünnitunnistuse ning nimetatud dokumentide koopiad.

6. Teovõimetuks tunnistatud taotleja eest kirjutab taotlusele alla eestkostja või eestkosteasutuse juht ning taotluse esitab eestkostja või eestkosteasutuse esindaja. Eestkostja esitab ühtlasi oma isikut tõendava dokumendi ja eestkoste määramist tõendava dokumendi ning nimetatud dokumentide koopiad. Eestkosteasutus esitab eestkoste määramist tõendava dokumendi ja selle koopia.

7. Dokumentide vastuvõtmisel tagastatakse taotleja poolt esitatud originaaldokumendid, välja arvatud taotlus, eesti keele oskuse tunnistus ja fotod.

8. Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega ja eesti keeles ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotlusel peavad olema täidetud kõik väljad, mis on ette nähtud täitmiseks taotleja poolt.

9. Taotluse vastuvõtmise kohta väljastab regionaalüksus taotlejale tõendi (lisa 2). Otsuse taotluse menetlusse võtmise kohta teeb regionaalüksus ühe kuu jooksul taotluse vastuvõtmise päevast arvates.

10. Taotlust ei võeta menetlusse, kui:

1) taotlus ei vasta käesolevas määruses kehtestatud vorminõuetele;

2) taotlusele ei ole lisatud käesolevas määruses nõutavaid dokumente.

11. Taotlejale tagastatakse esitatud dokumendid ja teatatakse kirjalikult taotluse menetlusse võtmisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast arvates.

12. Menetlusse võetud taotluse edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kuue kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates Siseministeeriumile, kes edastab selle Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

13. Vabariigi Valitsuse otsusest teavitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul Vabariigi Valitsuse otsuse saamise päevast arvates.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/index.htm


RETURN