Return to HomepageEesti Vabariigi lastekaitse seadus
(Väljavõtted )
Ülemnõukogu 08.06.1992 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.1993
(RT 1992, 28, 370),

……………………….

Paragrahv 9. Lapse õigus ainumääratletusele
(1) Iga laps tuleb meditsiiniasutuses arvele võtta kohe pärast sündi. Sünnihetkest alates on igal lapsel õigus oma nimele, rahvusele, rahvuskultuurilisele üldharidusele, oma vanematele ja hooldamisele oma vanemate poolt.
(2) Riigiasutuses registreeritakse laps esimese elukuu jooksul.

Paragrahv 10. Laste võrdne õigus saada abi ja hooldust
Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.

……………………….

Paragrahv 20. Laps ja kaasinimesed
(1) Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
(2) Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi.

……………………….

Paragrahv 39. Lapse õigus haridusele
Igal lapsel on õigus haridusele, mis arendab välja lapse vaimsed ja kehalised eeldused ning kujundab tervikliku isiksuse, sealhulgas:
1) kasvatab lugupidamist vanemate, kaasinimeste, iseenda ja kõige elava vastu;
2) õpetab austama emakeelt, eesti rahvuskultuuri ning teisi keeli ja kultuure;
3) valmistab ette iseseisvaks eluks vabas ühiskonnas sallivuse, võrdõiguslikkuse ja inimõiguste austamise vaimus;
4) õpetab hoidma loodust, elukeskkonda ja oma tervist.

……………………….

Paragrahv 67. Põgenik
(1) Juhul kui laps on rahvusvahelise või siseriikliku õiguse kohaselt põgenik, peab ta saama kaitset ja abi, sõltumata sellest, kas tema vanemad või teised isikud on temaga kaasas või mitte.
(2) Sotsiaaltalitus peab asuma vanemaid või teisi perekonnaliikmeid otsima ning selgitama lapse tagasipöördumise võimalusi.
(3) Juhul kui lapse vanemaid ei leita, tuleb lapsele kohaldada samasugust kaitset nagu igale teisele lapsele, kes on ajutiselt või alaliselt jäänud ilma perekondlikust hoolitsusest.


Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex


RETURN