Return to HomepageRinghäälinguseadus

Vastu võetud 19. mail 1994. a.

(RT I 1994, 42, 680)

jõustunud 15. juunil 1994. a.,

muudetud järgmiste seadustega:
19.04.2000 jõust. 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220
08.03.2000 jõust. 29.03.2000 - RT I 2000, 25, 143
16.06.99 jõust. 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613
10.02.99 jõust. 01.06.99 - RT I 1999, 25, 364
25.01.99 jõust. 28.02.99 - RT I 1999, 16, 268
16.12.97 jõust. 01.05.98 - RT I 1998, 2, 42
16.12.97 jõust. 18.01.98 - RT I 1998, 2, 44
08.12.97 jõust. 01.01.98 - RT I 1997, 93, 1564
11.06.97 jõust. 01.11.97 - RT I 1997, 52, 834
25.03.97 jõust. 25.04.97 - RT I 1997, 29, 448
26.06.96 jõust. 26.07.96 - RT I 1996, 49, 953
25.01.95 jõust. 01.01.96 - RT I 1995, 16, 228
16.10.95 jõust. 20.11.95 - RT I 1995, 83, 1437
14.09.94 jõust. 17.10.94.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Ringhäälinguseadus sätestab:

1) ringhäälingus informatsiooni edastamise korra ja ringhäälingu tegevuspõhimõtted;
2) ringhäälingus informatsiooni edastamiseks mõeldud tehniliste vahendite (saatjad, saatjate võrgud) valdamise ja omamise tingimused;
3) ringhäälingus osalevate avalik-õiguslike isikute asutamise ja tegutsemise alused ning tegevuse lõpetamise korra;
4) ringhäälingu eraõiguslike isikute tegevuse korra ringhäälingulubade alusel.

..................

§ 6. Tegevusvabadus

(1) Ringhäälinguorganisatsioonil on õigus seadustest ja ringhäälinguloa tingimustest kinni pidades vabalt otsustada oma saadete ja programmide sisu üle.

..................

(2) Seadusega tagatud loomevabaduse piiramine on karistatav haldus- või kriminaalkorras.

(3) Kohus võib oma menetluses olevates asjades seaduses ettenähtud alustel ja korras keelata teatud saate või selle osa edastamise ringhäälingus

..................

§ 7.1. Vastuvõtu ja taasedastamise vabadus

(1) Välisriikidest pärit raadio- ja telesaadete ning raadio- ja teleprogrammide vastuvõtmist ja taasedastamist ei piirata.

(2) Erinevalt käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatust võib kehtestada kooskõlas Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute nõuetega ajutisi piiranguid, kui teistest riikidest pärit telesaade või programm:

..................

2) võib õhutada rassilist, soolist, usulist või rahvuslikku vihkamist;

..................

§ 24. Eesti Raadio ja Eesti Televisioon

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisioon on avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes täidavad käesoleva seaduse alusel avalik-õiguslike raadio- ja televisiooniorganisatsioonide ülesandeid.

..................

§ 25. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ülesanded

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ülesanded on:

1) eesti rahvuskultuuri edendamine, propageerimine ning selle parimate saavutuste salvestamine, säilitamine ja tutvustamine;

..................


4) kõigi rahvastikurühmade, sealhulgas vähemuste, infovajaduste rahuldamine;

..................

§ 26. Põhinõuded Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadetele ja programmidele

(1) Kooskõlas käesoleva seaduse 2. peatüki sätetega peavad Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saated ja programmid kaasa aitama:

1) eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamisele ning arendamisele;
2) Eesti riikluse tugevdamisele;
3) Eesti rahvusvahelise maine tõstmisele.

..................

§ 35. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarve

..................

(2) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tulud moodustuvad:

1) seadusega kehtestatud maksudest;
2) vahetult riigi eelarvest eraldatud summadest;
3) reklaamist, mille edastamise korra, hinna, kasutamise ja mahu otsustab ringhäälingunõukogu, kusjuures reklaami maht ei ületa 5 protsenti päevasest programmi saatemahust Eesti Televisiooni ühel ja Eesti Raadio kahel kanalil, millest üks on võõrkeelne; (08.03.2000 jõust. 29.03.2000 - RT I 2000, 25, 143)

..................
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/indexen.htm


RETURN