Return to HomepageAVALDATUD :

RT I 1993, 63, 892;

RT I 1999, 42, 497

REDAKTSIOON :

RK s 12.10.1999 jõust.01.09.2000

RT I 1999, 79, 730

RK s 14.06.2000 jõust.16.07.2000

RT I 2000, 54, 349

RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000

RT I 2000, 33, 195

RK s 10.02.99 jõust.21.03.99

RT I 1999, 24, 358

RK s 03.06.98 jõust.06.07.98

RT I 1998, 57, 859

RK s 10.09.97 jõust.04.10.97

RT I 1997, 69, 1111

RK s 18.03.97 nr. 312 jõust.25.03.97

RT I 1997, 24, 365

RK s 26.06.96 nr. 207 jõust.26.07.96

RT I 1996, 49, 953

rk s 23.11.94 nr. 456 jõust.30.12.94

rk s 14.12.93 nr. 266 jõust.08.01.94

PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUS

Vastu võetud 15. septembril 1993. a.

I peatükk

Üldsätted

..................

Paragrahv 3.

..................

(8) Usuõpetus on mittekonfessionaalne ja selle õppimine õpilasele vabatahtlik ning õpetamine koolile kohustuslik, kui seda soovivaid õpilasi on kooliastmes vähemalt 15.

..................

Paragrahv 9. (1) Põhikoolis, põhikooli üksikutes astmetes ja põhikooli üksikutes klassides võib õppekeeleks olla mis tahes keel – munitsipaalkoolides kohaliku omavalitsuse volikogu ja riigikoolides haridusministri otsustuse alusel. Vastava ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogule või haridusministrile teeb kooli hoolekogu.

(RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000 - RT I 2000, 33, 195)

(11) Gümnaasiumiastmes on õppekeeleks eesti keel.

(RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000 - RT I 2000, 33, 195)

(12) Kooli või klassi õppekeeleks loetakse keel, milles toimuv õpe moodustab vähemalt 60 protsenti õppekava mahust.

(RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000 - RT I 2000, 33, 195)

(2) Koolis või klassis, kus õpe ei toimu eesti keeles, on eesti keele õpe 1. klassist alates kohustuslik.

(RK s 12.10.1999 jõust.01.09.2000 - RT I 1999, 79, 730)

..................

Paragrahv 12.

..................

(3) Koolil on oma põhimäärus, kus peavad olema järgmised andmed:

1) täielik nimi, asukoht ja liik;

2) tegevuse eesmärgid ja ülesanded;

3) õppekeel;

4) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;

5) õpilaste õigused ja kohustused;

6) kooli töötajate (personali) õigused ja kohustused;

7) finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused;

8) ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord.

(RK s 10.02.99 jõust.21.03.99 - RT I 1999, 24, 358)

..................

Paragrahv 18. Vanematele on koolikohustusliku lapse jaoks kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu kohti.

(RK s 23.11.94 nr.456 jõust.30.12.94 - RT I 1994, 91, 1528)

Paragrahv 19. (1) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) Kooli teeninduspiirkonna kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu. Mitut omavalitsusüksust teenindava kooli teeninduspiirkonna kinnitavad ühiselt vastavad valla- või linnavolikogud.

(RK s 23.11.94 nr.456 jõust.30.12.94 - RT I 1994, 91, 1528;

RK s 10.02.99 jõust.21.03.99 - RT I 1999, 24, 358)

..................

Paragrahv 52. (1) Muukeelse põhikooli õppekava ja koolikorraldus peavad aastaks 2007 tagama kõigile põhikooli lõpetajatele eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab jätkata õpinguid eesti keeles.

(RK s 10.09.97 jõust.04.10.97 - RT I 1997, 69, 1111)

(2) Riigi- ja munitsipaalgümnaasiumides alustatakse üleminekut eesti õppekeelele hiljemalt 2007/2008. õppeaastal.

(RK s 10.09.97 jõust.04.10.97 - RT I 1997, 69, 1111;

RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000 - RT I 2000, 33, 195)

(3) Eesti õppekeelega koolide õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, luuakse piirkondlikke iseärasusi ja kooli õppekava arvestavad tingimused oma emakeele õppimiseks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks eesmärgiga säilitada oma rahvuslik identiteet. Vastava korra kehtestab Vabariigi Valitsus hiljemalt 2002. aasta 1. jaanuariks.

(RK s 04.04.2000 jõust.04.05.2000 - RT I 2000, 33, 195)

..................
Source: Estonian Legal Translation Centre
http://www.legaltext.ee/index.htm


RETURN