Return to HomepageRakenduskõrgkooli seadus
väljavõtted
Riigikogu 10.06.1998 seadus
jõustumiskuupäev 16.07.1998

..................................

Paragrahv 8. Rektorikandidaadile esitatavad nõuded
Rakenduskõrgkooli rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on Eesti kodanik, omab teadus- või kutsekraadi ning on noorem kui 60 aastat.

..................................

Paragrahv 17. Õppekeel
Rakenduskõrgkooli õppekeel on eesti keel. Teiste keelte kasutamise otsustab haridusminister.

..................................

Paragrahv 32.1. Nominaalse õppeaja pikenemine
Kui kõrghariduse omandamisel õpib eesti keelt mittevaldav üliõpilane süvendatult riigikeelt haridusministri kehtestatud tingimustel ja korras, pikeneb nominaalne õppeaeg kuni ühe õppeaasta võrra.

..................................
Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex

RETURN