Return to HomepageHALDUSMENETLUSE SEADUS

Vastu võetud 6. juunil 2001a.
RT I 2001,58,354

........................

§ 20. Haldusmenetluse keel

(1) Haldusmenetluse keel on eesti keel.
(2) Haldusmenetluses kasutatakse võõrkeeli keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326) sätestatud korras.

§ 21. Tõlk

(1) Kui menetlusosaline või tema esindaja ei valda keelt, milles asja menetletakse, kaasatakse menetlusosalise taotlusel asja menetlemisele tõlk.
(2) Tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud menetlusosaline, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti või kui haldusorgan ei otsusta teisiti. Haldusorgan võib kehtestada tingimuse, et haldusaktiga isikule antav õigus ei teki enne tõlgi kaasamise kulude katmist.

........................
Source: Legal Acts Base ESTLEX
http://lex.andmevara.ee/estlex/est


RETURN